Ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Viladecavalls, Barcelona


Ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Viladecavalls, Barcelona

Obres d'ampliació de l'EDAR Viladecavalls Est. en la seva part urbana domèstica mitjançant un sistema SBR (Sequencing Batch Reactor) per ajustar la seva capacitat de tractament de 900 a 2.200 m³/dia.

Client:
Agència Catalana de l’Aigua
Localització:
Barcelona
Període:
Juliol 2020 – octubre 2021
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Import:
1.804.145€ (sense IVA)
Arquitecte:
Acsa, SA Agricultores de la Vega de Valencia (SAV) i Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM)
Amb l'objectiu d'adequar l'EDAR de Viladecavalls a les necessitats actuals i futures de la regió, aquest projecte augmenta la capacitat de tractament de la planta per ajustar-la al cabal d'entrada d'aigües residuals. Així, la depuradora passa de 900 a 2.200 m³/dia mitjançant treballs d'ampliació i remodelació d'alguns elements existents.
 
Entre les actuacions desenvolupades, es destaquen: 
 
• Construcció d'una nova línia de tractament en paral·lel a l'actual, que queda sense efecte. Aplicació d'un procés SBR (Sequencing Batch Reactor) per obtenir la qualitat de l'efluent marcat per la Directiva. 
 
• En els nous recintes que es construeixen per a aquesta finalitat, l'SBR es dota de difusors amb tota la instal·lació associada, incloent vàlvules automàtiques de regulació d'aire. A més, s'instal·len dos decantadors de flotació i bombes d'extracció de fangs.
 
• Desmuntatge i condicionament de les instal·lacions existents que queden. Se substitueixen per nous tots els equips de deshidratació de fangs (centrífuga, bombes de fangs, cargol de recollida i caldereria associada).
 
• Es duu a terme una instal·lació totalment nova de dosificació de clorur fèrric.
• Es canvien les bombes sobrenedants i flotants.
 
• Es desmunta el pretractament existent i es rehabilita l'edifici on s'allotja. Amb aquesta adequació es poden ubicar dos bufadors nous, així com tota la seva valvuleria i caldereria associada.
 
• S'amplia el bombament de capçalera, canviant les bombes existents i doblant-ne el nombre.
 
• Es duu a terme una instal·lació totalment nova de tractament d'aigua de sortida amb doble filtratge i dosificació de clor i es canvien les bombes d'aigua industrial.
 
• S'instal·la un nou pretractament compacte per absorbir el cabal màxim d'entrada.
 
• Es canvia el cabalímetre de sortida i se n'inclouen dos més, un a la capçalera i un altre a l'entrada a l'SBR.
 
• S'executa una nova canonada de sortida de By-Pass.
 
• S'implementa un sistema de control automàtic de tota la planta. 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges