Construcció de l'EDAR i de col·lectors en alta per a Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida


Construcció de l'EDAR i de col·lectors en alta per a Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida

Projecte i obra de construcció de depuradora i col·lectors en alta per donar servei a aquestes dues localitats.

Client:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Localització:
Lleida
Període:
Març 2021 – juny 2022
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Depuradores
Import:
2.899.051,66€ (sense IVA)
Les aigües generades al municipi d'Artesa de Lleida es recullen en un únic punt que rep l'abocament existent de la xarxa de sanejament. En el punt d'intercepció s'ha construït una arqueta des d'on s'inicia ara el col·lector en alta de 235 m fins a l'EDAR. A l'arqueta de connexió s'ha habilitat un sobreeixidor per evacuar l'excés d'aigua en episodis de pluja.
 
El col·lector en alta de Puigverd de Lleida abasta una longitud aproximada de 2.790 m. En el seu traçat s'intercepten els tres punts d'abocament dels vessants de la xarxa de sanejament del municipi. A l'arqueta de connexió s'ha previst un sobreeixidor per evitar l'excés d'arribada en episodis de pluges.
 
Les aigües residuals recollides pels col·lectors són tractades a l'estació depuradora d'aigües residuals, a l'est del municipi d'Artesa. 
La solució duta a terme és un procés de depuració mitjançant un tractament d'aeració prolongada de tipus A2/O amb dues línies. Aquesta configuració permet l'eliminació biològica del nitrogen i facilita la del fòsfor en disposar de cambra anaeròbia o fermentativa. El tractament dels fangs generats pel procés de depuració es canalitza amb una línia de tractament formada per un tractament d'espessiment i una posterior deshidratació mitjançant centrifugació.
 
L'aigua tractada, després de la decantació, és conduïda a través de la font de presentació fins a l'inici de l'emissari d'abocament a la séquia de la Femosa.
 
L'EDAR disposa d'un edifici industrial i de control. Incorpora una instal·lació de generació elèctrica fotovoltaica.
 
DETALLS

Dades tècniques

Excavacions per a estructures         6.500 m³
Formigó estructural                          1.500 m³
Acer estructural                               94.000 kg
Encofrat per a estructures              4.300 m²
Formigó estructural                          14.000 m³
Canonades instal·lades                      3.380 ml
Edifici industrial                                   300 m²
Clavament sota carretera Ø600           20 ml
Bombament de capçalera mitjançant 3 bombes de 2,2 kW
Descàrregues


Galeria d'imatges