Reducció dels sobreeiximents a les estacions de bombament principal i la platja del sistema Cunit-Cubelles


Reducció dels sobreeiximents a les estacions de bombament principal i la platja del sistema Cunit-Cubelles

Millora del sistema de bombament per minimitzar els sobreeiximents, a través de la instal·lació d'un nou bombament per aigües pluvials juntament amb el bombament principal actual i la interconnexió dels pous de bombament d'ambdues.

Client:
Ajuntament de Cubelles
Localització:
Barcelona
Període:
Novembre de 2019 – març de 2020
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Depuradores
Import:
PEC amb IVA: 1.181.171,99 €
Cubelles està situat al nivell del mar i no disposa de cota perquè les aigües residuals arribin per gravetat a l'EDAR, per la qual cosa disposa d'una sèrie d'estacions de bombament que transporten aigües residuals a la seva EDAR. A aquest fet se li suma que el sistema de clavegueram del municipi és en gran part unitari, la qual cosa comporta que en dies de pluja les estacions de bombament desguassin les aigües amb un sistema de sobreeixidors al riu de Foix, zona protegida de la Xarxa Natura 2000.
 
L'obra ha tingut com a objectiu resoldre aquest problema amb l'elaboració d'un nou bombament per a les aigües pluvials juntament amb el bombament principal actual i la interconnexió dels pous de bombament d'ambdues. Esta obra ha tenido por objetivo resolver este problema realizando un nuevo bombeo para aguas pluviales junto al bombeo principal actual e interconectar los pozos de bombeo de ambas.
El projecte augmenta la capacitat total de bombament per tal de minimitzar els desbordaments al riu de Foix i preparar la nova estació de bombament per a la connexió amb un dipòsit separador hidrodinàmic que, mitjançant un vòrtex i un tamís de 6 mm de llum de pas, retingui els sòlids gruixuts i flotants de l'aigua residual per abocar-la al medi en les condicions adequades. Aquest sistema de vòrtex és comparable al tractament primari i redueix les concentracions de sòlids en suspensió, sorres, sediments i flotants de mides superiors a 6 mm.
 
DETALLS

Dades tècniques

La nova estació de bombament principal comporta la conservació del pou de bombament actual, així com de l'edifici del pou de bombament. El projecte inclou la construcció d'un nou edifici per al bombament de les aigües pluvials cap al nou separador hidrodinàmic que retindrà sòlids i flotants prèviament al vessament de les aigües pluvials al riu de Foix.
 
 • Nombre de bombes: 2 bombes
 • Cabal màxim bombejat cap a EDAR: 166 l/s
 • Cabal màxim bombejat al tanc separador: 400 l/s
 • Potència nominal per bomba: 30 kW
El tanc separador hidrodinàmic que tracta la sortida de l'estació de bombament principal de les aigües residuals diluïdes en episodis de pluges fortes.
 

 • Cabal disseny: 400 l/s
 • Cabal total de retorn: 63 l/s
 • Diàmetre interior de la càmera on es troba la unitat: 4.200 mm
 • Diàmetre mínim de la canonada d'entrada a la unitat: 800 mm
 • Diàmetre mínim de la canonada de reincorporació al sistema: 400 mm
 • Llum de pas del tamís: 6 mm
 • 2 unitats per a la regulació del cabal de retorn cap al pou EB per vòrtex, descàrrega vertical.
 • Amplada del canal de sobreeiximent: 2000 mm
Descàrregues


Galeria d'imatges