Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquestes condicions regulen l'ús i el contingut del servei del Portal d'Internet (en endavant, el Portal, la Pàgina web o el Web) que el grup empresarial SORIGUÉ (en endavant, SORIGUÉ) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

DADES GENERALS

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posem a la seva disposició les dades relatives al titular de la pàgina web que està visitant.

SORIGUÉ, S.A.U. (en endavant, SORIGUÉ) és la titular de la pàgina web accessible des del domini www.sorigue.com. SORIGUÉ està domiciliada al carrer Alcalde Pujol, 4, 25006, Lleida, amb CIF A25007832. Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, tom 139, llibre 99, foli 72, full N 273-N, inscripció 27a. Les nostres dades de contacte són el correu sorigue@sorigue.com o el telèfon +34 901 020 002.

En aquesta pàgina web s'hi troben una sèrie de continguts que, amb caràcter informatiu, es presenten per mostrar l'activitat que el nostre grup empresarial porta a terme i els serveis que ofereix. El principal objectiu d'aquest Portal és facilitar a qualsevol usuari, i especialment als clients, informació relativa a les nostres activitats i permetre el contacte d'aquests agents externs amb aquesta informació.

En aquesta pàgina web hi podrà trobar elements subjectes a protecció per la normativa de propietat intel·lectual i el dret de marques. Consulti el contingut relatiu a aquest punt en les nostres condicions.

La nostra pàgina web disposa d'un apartat de Contacte, on pot identificar les nostres dades de contacte i el directori d'empreses que integren el nostre grup. Consulti’l en cas que vulgui posar-se en contacte amb nosaltres.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la normativa de privacitat vigent en cada moment, s'informa a l'usuari que totes les dades personals que poden ser tractades a través d'aquesta pàgina web, així com els elements que s'hi incorporen —galetes o xarxes socials—, són tractades d'acord amb les disposicions establertes a l'esmentada normativa.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals, que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds que pugui fer-nos i oferir-li els serveis web informatius, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica, quan se sol·liciti.

SORIGUÉ ha establert una política de privacitat juntament amb unes polítiques associades a la normativa de referència, que estan disponibles en aquesta pàgina web. Consulti aquestes polítiques per obtenir més informació. Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic següent, on resoldrem els seus dubtes respecte a la política de dades personals: rgpd@sorigue.com.

CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquesta pàgina web és gratuït. La utilització del Portal atribueix per defecte la condició d'Usuari d'aquest (en endavant, Usuari) i implica l'acceptació de totes les condicions, sense cap reserva per part seva, incloses en aquest Avís Legal, d'aquelles altres contingudes a la nostra Política de Privacitat i la Política de Galetes, i les que es puguin derivar de la normativa vigent i que no s'estableixen expressament en aquest avís.

Les condicions d'accés i ús d'aquest lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l'usuari es compromet a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o els interessos de tercers.

Ser usuari de la web de Sorigué implica que reconeix haver llegit i acceptat aquestes condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d'acord amb aquestes condicions, no continuï utilitzant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Les condicions que regeixen els diferents serveis disponibles en aquesta web estan subjectes, entre altres, a la normativa següent, en la part que sigui aplicable: Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la normativa de privacitat vigent en cada moment, Reial Decret Llei 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, com la normativa de propietat intel·lectual o la normativa del dret de marques.

Xarxes socials

SORIGUÉ es troba present a les xarxes socials, a les quals pot accedir des de la nostra pàgina web. Twitter®, LinkedIn®, Pinterest® i Google+ ®. Quan un usuari accedeix a les xarxes, surt de la nostra plataforma i passa a estar subjecte a les condicions establertes pel prestador de la xarxa social. Llegeixi detingudament les condicions establertes abans d'acceptar l'accés i l'ús de les xarxes.

Quan un usuari introdueixi informació o elements a les xarxes socials que impliquin els nostres perfils corporatius, i aquesta informació sigui contrària a la política de la nostra empresa o a la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic, es procedirà a la seva retirada de manera immediata. SORIGUÉ no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

RESPONSABILITATS

Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general, amb la finalitat d'informar de les diferents activitats i serveis que oferim des de SORIGUÉ. SORIGUÉ no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

Els Usuaris han de mantenir la disponibilitat i seguretat adequades dels elements emprats per navegar per Internet. SORIGUÉ no serà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta. L'accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, incloent-hi el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a SORIGUÉ.

SORIGUÉ no assumeix cap responsabilitat sobre l'ús, la continuïtat i la disponibilitat d'aquesta plataforma web. No es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web. Així mateix, SORIGUÉ es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o la presentació d'aquest dret, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per això.

Si s'escau que hi ha informació sobre qualsevol preu que pugui veure a la nostra web, aquest serà només orientatiu i no vinculant. Si l'usuari desitja saber-ho amb exactitud, haurà de contactar per algun dels mitjans convinguts amb el departament corresponent de l'empresa.

SORIGUÉ no es fa responsable de la mala utilització del portal per part dels usuaris ni de la continuïtat del servei web o dels continguts oferts per altres webs o aplicacions a les quals es pugui accedir des del nostre portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SORIGUÉ és titular o disposa de la llicència o cessió d'ús corresponent sobre els diferents continguts presents en aquesta pàgina web, entre els quals s'inclouen —de manera merament enunciativa— les marques, els textos, les fotografies, els gràfics, els enllaços, els audiovisuals, els dibuixos, els dissenys, el programari, el codi font i les informacions incorporades a aquest efecte, exposats al llarg del Portal Web. Queden exceptuats els drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa. Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de Sorigué són marques registrades, pertanyen als seus propietaris respectius i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l'eliminació de la informació que els pertany.

El simple fet d'aparèixer en aquesta web no implica la cessió d'ús a l'usuari. No se cedeix la titularitat dels elements ni cap dret d'explotació, a excepció dels propis per visualitzar els elements. Cap material publicat en aquesta web es podrà reproduir, copiar o publicar sense el consentiment per escrit de SORIGUÉ.

Amb caràcter merament enunciatiu, i no limitatiu, es prohibeix als usuaris del Portal:

  • Explotar comercialment els continguts del Portal, incloent-hi en aquesta prohibició els productes derivats després de la seva modificació, còpia o reutilització.

  • Reproduir, copiar, extreure, transformar o reutilitzar per a ús privat o explotació comercial aquells continguts considerats com a disseny gràfic, codi font, programari o base de dades.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat de SORIGUÉ o de tercers que els cedeixen per al seu ús, sense que es pugui entendre que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquestes marques, noms comercials o signes distintius; a més, queda prohibit el seu ús, llevat d’autorització expressa de SORIGUÉ S.A. o del tercer titular. Només s'autoritza l'ús de les nostres marques o noms comercials per fer-nos referència en el sector com a proveïdor o subministrador de serveis. No obstant això, posi's en contacte amb nosaltres per poder ajudar-lo quan necessiti referenciar-nos com a proveïdor de serveis.

Queda permès compartir l'enllaç de la nostra pàgina web o de les seccions que s'hi inclouen per fer referència a productes o serveis que subministrem, llevat que es faci amb fins competitius o per pertorbar el nostre bon nom. El titular de la pàgina web que enllaci els continguts indegudament i en contra d'aquest avís legal serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin causar a SORIGUÉ o a tercers.

Tota la informació que es rebi, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a SORIGUÉ de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

DURACION, VIGENCIA Y NULIDAD

L'avís legal té una vigència des de la seva pròpia publicació fins a la seva modificació. SORIGUÉ podrà modificar aquest Avís Legal i la Política de Privacitat en qualsevol moment en la seva totalitat o de forma parcial, i els Usuaris hauran de revisar el contingut periòdicament per verificar la informació. Les modificacions seran efectives des del moment en què es publiquin al Portal. S'establirà data de publicació perquè els Usuaris coneguin la versió vigent.

En cas que qualsevol part d'aquestes condicions sigui considerada nul·la o anul·lable, o la seva aplicació resulti impossible parcial o totalment, per l'aplicació d'una modificació normativa o per sentència judicial o laude arbitral, es mantindrà la vigència de la resta de l'avís.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

SORIGUÉ es reserva el seu dret a emprendre les accions arbitrals o judicials que consideri oportunes en cas que els Usuaris utilitzin la pàgina web de forma indeguda o il·legal. L'Usuari respondrà davant de SORIGUÉ o davant de tercers per qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

El no exercici o la no execució de les accions o drets contra tercers per l'incompliment de les disposicions o prohibicions contingudes en aquest avís legal per part de SORIGUÉ no constituirà renúncia a aquestes accions o drets, llevat que vostè ho reconegui i ho acordi per escrit.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació, vigent tant espanyola com de la Unió Europea. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que s'hi desenvolupa seran competents els jutjats de Madrid, i l'usuari renunciarà expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Tota la informació legal inclosa a la nostra pàgina web es pot trobar en diferents idiomes per facilitar l'accés a la informació de qualsevol usuari. Quan existeixin discrepàncies en la traducció de termes als diferents idiomes publicats, es considerarà que preval el sentit del terme en l'idioma espanyol i, per tant, qualsevol interpretació dels termes legals d'aquesta web serà conforme a la informació presentada en aquest idioma.

DATA DE PUBLICACIÓ 05/06/2018