Comencen les obres d’ampliació de la depuradora de Viladecavalls est, amb una inversió d’1,7 milions d'euros

Anar a sala de premsa Anar a Notes de premsa

Comencen les obres d’ampliació de la depuradora de Viladecavalls est, amb una inversió d’1,7 milions d'euros

1 Setembre 2020

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat els treballs a la unió temporal d’empreses formada per Sorigué, SAV i Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), i tindran una durada de més de 9 mesos. La depuradora augmentarà la seva capacitat de 900 a 2.200 m³/dia, adequant-se a les necessitats de sanejament actuals i futures.

Aquest mes de setembre començaran els treballs per ampliar la depuradora de Viladecavalls est, a la comarca del Vallès Occidental. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat els treballs a la unió temporal d’empreses formada pel grup empresarial Sorigué, SAV i Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), per un import superior als 1,7 milions d'euros. Els treballs tindran una durada superior als 9 mesos.

La depuradora augmentarà la seva capacitat de 900 a 2.200 m³/dia, adequant-se a les necessitats de sanejament actuals i futures, mitjançant l’ampliació dels elements de tractament de la depuradora i la remodelació d’alguns elements existents.

Els treballs, que es duran a terme garantint el funcionament de la planta, consistiran en l’ampliació del pou de bombament de capçalera, la instal·lació d’un nou pretractament mitjançant un equip compacte, la construcció d’un nou tractament biològic format per dues línies de reactor biològic tipus seqüencial (conegut com a SRB, de l’anglès Sequencing Batch Reactor) i la reconversió d’un edifici existent de pretractament en edifici de serveis, entre d’altres.

A més, es construirà un nou edifici per als bufants, s’instal·laran nous elements d’emmagatzematge i dosificació de clorur fèrric per a desfosforació, noves instal·lacions per a desinfecció de l’aigua de serveis, un nou bombament de purga de fangs des dels nous reactors SBR i noves bombes de fangs espessits, entre d’altres millores.

Actualment, Viladecavalls, amb una població de 7.400 habitants, disposa de dues depuradores més en servei, les dels sectors oest i sud.

Sobre Sorigué
Sorigué és un grup empresarial fundat el 1954 a Lleida. Actualment és un grup referent en els sectors de la tecnologia i l'enginyeria de l'aigua, els serveis a la ciutat, la construcció i els materials, que practica l'economia circular amb una clara aposta per la innovació. Des dels seus orígens, Sorigué ha mantingut una vocació de retorn a la societat i de compromís amb els territoris on és present.

 

El grup té experiència de més de cinc dècades en el cicle de l’aigua. Sorigué desenvolupa estudis i projectes d’obres hidràuliques i manté contractes de conservació i explotació d’infraestructures vinculades al cicle de l’aigua. Els serveis inclouen la captació, la potabilització i dessalinització, la distribució en alta, la depuració d’aigües residuals i la seva reutilització, entre d’altres. Actualment, duu a terme l’explotació de 58 estacions depuradores d’aigües.

Sobre DAM
Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. (DAM) és una empresa dedicada a l’explotació, conservació i manteniment d’Estacions Depuradors d´Aigües Residuals i sistemes de sanejament. DAM es constitueix a València el 1995 i en l’actualitat gestiona més de 300 instal·lacions, principalment depuradores d’aigües residuals urbanes, amb presència internacional en països com ara Itàlia, Algèria, Perú, Equador, Colòmbia i Panamà.

DAM gestiona el 10% del total de les instal·lacions existents a Espanya, a més d’ETAP, estacions de tractament de residus, preses, conduccions, etc. Aquesta activitat li permet tractar al voltant de més de 810 hm³ d’aigua a l’any, l’equivalent a 9.500.000 habitants, el que suposa el 18% del total de l’aigua tractada a nivell nacional. Per altra banda, gràcies a les plantes de valorització de residus, DAM té capacitat de gestionar 274.000 tMH de biosòlids a l’any, dels quals el 97% són utilitzats per agricultura.

Sobre SAV
S.A. Agricultors de la Vega de València (SAV) és una empresa de serveis fundada l’any 1900, que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit del medi ambient, des de la neteja d’espais públics i privats a la gestió integral dels residus fins el manteniment d’instal·lacions depuradores d’aigües.

Actualment l’activitat de SAV es desenvolupa en més de 200 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) repartides en 13 comunitats autònomes. La població atesa consta de més de 8.000.000 d’habitants i el volum d’aigua tractada és de 644.654.240 m3/any. A més, per mitjà d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a les plantes amb digestió anaeròbia s’evita l’emissió de 39.641 tm de CO2 a l’any.

Descàrregues