Programes d'inversió - Infraestructures

Programes d'inversió

 


Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital

En el marc del Pla de Recuperació, transformació i Resiliència (PERTE) del Govern d'Espanya, el Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation, té com a objectiu donar suport a un transport sostenible i digital.

Equip d’escumació de betum

Beneficiari: Vialex
Inversió total: 57.097€
Import de l'ajut: 22.839€

La tecnologia basada en l'escumació del betum s'utilitza a la fabricació de mescles bituminoses amb l'objectiu de disminuir la seva viscositat i, per tant, reduir la temperatura necessària per embolicar òptimament als àrids.

L'adquisició de l'equip d'escumació de betum aporta a les activitats de l'empresa diferents millores en matèria de sostenibilitat. D'una banda, permet l'estalvi energètic i, per l'altre, potència l'economia circular mitjançant l'augment de l'ús de material asfàltic.

Equip per a la reutilització d'asfalt recuperat

Beneficiari: Vialex
Inversió total: 367.056€
Import de l'ajut: 140.000€

L'equip per a la reutilització d'asfalt recuperat permet tornar a integrar materials de capes bituminoses de ferms deteriorats o de mescles noves que no han estat utilitzades per ser un excedent o no complir amb les especificacions de projecte. D'aquesta manera, són barrejats amb àrid verge, betum nou i/o agents rejovenidors, en les proporcions adequades. El resultat és la producció de noves mescles en calent que compleixen amb els estàndards de qualitat, resistència i durabilitat requerits.

El producte que obtindrem amb l'adquisició i posada en marxa d'aquest equip seran tones de paviment reciclat que s'incorporaran en un percentatge determinat a la mescla final del paviment a fabricar. Aquest paviment permet l'estalvi d'emissions de CO2 a causa de la menor demanda energètica del procés, a més de l'estalvi en matèria prima i en transport.

Equip de reciclatge in situ de paviments bituminosos

Beneficiari: Acsa
Inversió total: 1.335.400€
Import de l'ajut: 534.160€

L'equip de reciclatge en fred in situ permet reciclar capes de barreja bituminosa amb percentatges de reciclatge que poden arribar al 100%, encara que és habitual l'addició d'una capa bituminosa superficial de rodadura.

Amb l'adquisició i posada en marxa de la recicladora in situ, s'obtenen tones de paviment reciclat. Aquest paviment contribueix a un important estalvi d'emissions de CO2 a causa de la menor demanda energètica durant el procés, així com a l'estalvi en matèria prima i transport.

Equip de trituració mòbil de fresat (desfragmentador)

Beneficiari: Acsa
Inversió total: 1.088.450€
Import de l'ajut: 300.000€

L'equip de trituració mòbil (desfragmentador) permet el reciclatge in situ de materials provinents principalment de demolicions de paviments. Les possibilitats d'aplicació són molt diverses: des del reciclatge directe per a la producció d'asfalt in situ, amb estalvi de materials minerals i bituminosos; fins a l'obtenció de material granulat per a la xarxa viària primària.

El producte que s'obté amb l'adquisició i posada en marxa de l'equip de trituració mòbil són tones de paviment reciclat. Aquest paviment genera un considerable estalvi en emissions de CO₂ gràcies a la reducció en el consum d'energia durant el procés, així com als estalvis en matèria prima i transport.