Embassament de la Llosa del Cavall

Presa del embalse de la Llosa del Cavall

Embassament de la Llosa del Cavall

Projecte de proveïment en alta des de l'embassament de la Llosa del Cavall a les comarques del Solsonès, Anoia i Bages. Obra consistent en la construcció d'una Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de capacitat de 350 l/s i la seva xarxa d'uns 70 km de proveïment en alta.

Client:
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED)
Localització:
Lleida
Període:
Febrer de 2010 - Gener de 2015
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Import:
30.605.203,85 € (IVA no inclòs)

L'obra va consistir en la construcció d'una Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) amb dues línies de tractament, amb una capacitat total de 350 l/s. La captació de l'aigua es realitza al desguàs intermedi de la presa de la Llosa del Cavall, situada aproximadament a 1,2 km aigües amunt de l'Estació de Bombament General (EBG) que alimenta l'ETAP. 

Des de l'ETAP es distribueix a la xarxa de proveïment en alta formada per uns 44,7 km de canonada principal d'acer de 610 mm de diàmetre i 22,24 km de ramals de menor diàmetre. La xarxa disposa també d'un dipòsit de 3.000 m3 de ruptura de càrrega i regulació, des d'on surten la major part dels ramals de distribució. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Captació:        
Es realitza la captació a una brida existent del desguàs intermedi de la presa de la Llosa del Cavall.               
​Estació de Bombament General:        
Formada per tres bombes en sèrie de 600 m3/h a 51 m.c.a., que arrenquen en funció del nivell de l'embassament. 

Canonada principal:
44.743 m de canonada d'acer de 610 mm de diàmetre.

Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP):        
Amb capacitat de tractament de 350 l/s i amb dues línies independents, formades per:
- Preoxidació mitjançant permanganat potàssic.
- Precloració amb hipoclorit sòdic.
- Procés de floculació amb PAX10.
- Decantació tipus "pulsator" amb blocs de lamel·les.
- Filtració amb filtres 6 de sorra.
- Postcloració mitjançant hipoclorit sòdic.

 

Ramals:
- Anoia: 7.891 ml d'acer i PEAD DN630.
- Pinós: 1.304 ml de PEAD DN 110.
- Calaf: 4.183 ml de PEAD DN 225.
- Bages: 7.760 ml de PEAD DN 250.
- Prats de Rei: 1.100 ml de PEAD DN225.

Descàrregues


Galeria d'imatges