Remodelació de la instal·lació elèctrica i optimització energètica de l’EDAR de Cunit-Cubelles


Remodelació de la instal·lació elèctrica i optimització energètica de l’EDAR de Cunit-Cubelles

Disseny i execució de nous quadres elèctrics per a l’EDAR de Cunit-Cubelles i millorament del sistema energètic mitjançant plaques fotovoltaiques. L'obra també inclou la construcció de dos edificis per als centres de control.

Client:
Consell Comarcal del Baix Penedès
Localització:
Tarragona
Període:
Març 2020 – abril 2021
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Depuradores
Import:
1.059.477,21€ (IVA inclòs)
En funcionament des de 1995, l'estació depuradora d'aigües residuals, EDAR de Cunit-Cubelles pertany al sistema de sanejament del mateix nom. El seu cabal de disseny de 16.250 m³/dia cobreix les necessitats de 81.250 habitants.
 
Després de l'incendi del 15 d'abril de 2018, la seva sala de control va quedar completament inoperativa afectant el funcionament integral de l’EDAR. Per a la seva reactivació i com a mesura provisional, es va instal·lar un quadre elèctric que posa en marxa la majoria dels sistemes necessaris per a la depuració d'aigües residuals. Amb el contracte actual no solament s'ofereix una solució elèctrica definitiva, sinó que s'assegura un proveïment energètic de l'Estació mitjançant la instal·lació de panells solars.
 
El disseny i execució de les noves instal·lacions elèctriques inclouen les següents obres:
· Nou quadre de seccionament.
· Nou quadre general de distribució de l’EDAR.
· Tres nous centres de control de motors.
· Substitució de tot el cablejat elèctric i dels subquadres de l'EDAR.
Entre les obres d'optimització energètica es destaquen:
 
· Instauració d'un sistema de generació fotovoltaic de 38,74kWp.
· Instal·lació d'un grup electrogen de 200KVA per a garantir el funcionament dels equips i processos essencials de la planta en cas de tall del subministrament elèctric.
· Substitució de l'enllumenat exterior actual per un il·luminat LED.
 
Addicionalment, el contracte inclou la construcció de dos nous edificis per a la ubicació del quadre general de distribució, els centres de control de motors i el grup electrogen. En aquestes obres es contempla també la rehabilitació de la sala cremada i el disseny de les canalitzacions necessàries per a distribuir les xarxes elèctriques.
 
Es calcula que la instal·lació elèctrica prevista en aquest contracte donarà servei a un consum mig anual de 1.071.863kWh.
 
DETALLS

Dades tècniques

Potència instal·lada EDAR 
671,40 kW 
 
Consum mitjà mensual 
89.322kWh 
 
 
Potència-pic sistema FV 
38,74kWp 

 
Potència grup electrogen 
200 kVA 
Cablejat baixa tensió
23.271 m 
Descàrregues


Galeria d'imatges