EDAR Arroyo del Soto


EDAR Arroyo del Soto

Projecte i obres d’adequació al Pla Nacional de Qualitat de les Aigües de l’EDAR Arroyo del Soto (Móstoles, Madrid).

Client:
CYII
Localització:
Madrid
Període:
Octubre del 2015 a febrer del 2019
Tipus d'obra:
Infraestructures hidràuliques
Tipologia:
Depuradores
Import:
9.939.342,33 € (IVA inclòs)

Les feines que cal dur a terme consisteixen en l’adequació de l’EDAR Arroyo del Soto, situada a Móstoles, als requeriments del Pla Nacional de Qualitat de les Aigües. Amb aquesta finalitat es tenen en compte les característiques tant actuals com les previsibles a mitjà termini dels cabals que ha de tractar la planta.

L’execució de totes les actuacions anteriors s’haurà de fer sense perjudicar la qualitat de l’efluent de la planta, de manera que no podrà deixar de funcionar en cap moment.

Per situar els nous elements previstos serà necessària també la demolició d’un bon nombre d’elements existents; alguns no estan en funcionament, mentre que d’altres sí que ho estan i s’hauran de demolir després de la posada en marxa dels que els substituiran.

 
DETALLS

Dades tècniques

Obra d’arribada i pretractament:
Instal·lació de tamisos nous (gruixuts).
Instal·lació de tamisos fins i de cargols transportadors nous.

Decantació primària:
Construcció de decantadors primaris nous.

Tractament biològic:
Remodelació de reactors biològics existents.
Construcció de reactors biològics nous (ampliació).

Altres actuacions d’adequació i millora:
Nou edifici de bufadors de desemulsió i CCM.
Nou edifici de CCM de biològic.
Nou taller elèctric.
Noves instal·lacions de clorur fèrric i de fonts de carboni externes (metanol i melasses).
Nou equipament d’espessidor flotador i protecció antivandàlica del flotador.
Calorifugatge de digestors de fangs existents.
Desodoració.

Descàrregues


Galeria d'imatges