Persones

Persones

Les persones constitueixen un dels eixos principals de la nostra política empresarial, l’objectiu del qual és créixer com a empresa fent créixer els treballadors i treballadores.

Assumim el compromís de fomentar el desenvolupament del nostre equip humà, mitjançant una interacció cooperativa que permeti aprofitar les sinergies generades entre tots els integrants de l’organització.

En el marc de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans establim com a principi estratègic del grup, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes d'acord amb la definició donada per la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

El nostre compromís és desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real a la nostra organització.

A fi d’unir esforços en una mateixa direcció i d’assolir alts estàndards de rendiment, hem establert unes competències corporatives, imprescindibles per a l’exercici de tots els llocs de treball.


Plantilla Sorigué

Promig d’edat: 44 anys.

Promig d’antiguitat: 12 anys.Competències corporatives

Treball en equip i en xarxa. Cultura col·laborativa

Implica cooperar i col·laborar en projectes per a la consecució d’objectius compartits, en què tots els treballadors se sentin partícips de la companyia.

Integritat i honestedat

Suposa actuar de conformitat amb les normes ètiques i socials, recollides en el codi ètic de l’organització, dins d’uns paràmetres en què prevalgui la lleialtat, l’honradesa i la sinceritat.

Flexibilitat i adaptació al canvi

És la capacitat de modificar la conducta personal per assolir determinats objectius que fa que sorgeixin canvis en l’entorn.

Orientació al servei i al client

Significa superar les expectatives del client, tant intern com extern, proporcionant les solucions més adients per satisfer-ne les necessitats.

Compromís i lleialtat

És la voluntat d’orientar els interessos i les motivacions personals als valors corporatius. Expressa el grau de compromís i d’implicació amb el projecte del grup.

Envia'ns el teu currículum i revisa les nostres ofertes laborals