Actuacions en execució subsidiària en espais públics


Actuacions en execució subsidiària en espais públics

Els acords d’execució subsidiària són una eina dels Districtes i Direccions Generals de l’Ajuntament de Madrid que permeten emprendre intervencions de reparació i reposició als espais públics, principalment ocasionats per actuacions privades fora de norma. Sorigué realitza des de l’any 2015 acords d’aquest tipus.

Client:
Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
Gener 2015 - octubre 2020
Tipus de servei:
Via pública i senyalització

Juntes de Districte
 
Es tracta d’acords marc per a les intervencions en execució subsidiària derivades d’obres i actuacions en expedients d’ordres de retirada i desmuntatge, i per a les obres i intervencions en espais públics competència dels districtes.
 
Districte de Chamartín
Durada de l'acord marc: Des del gener de 2015 fins al desembre de 2016 (1 any + 1 any)
Superfície: 919,57 ha
Població: 142.610 habitants (2016)
 
Districte de Chamberí
Durada de l'acord marc: Des de l'abril de 2017 fins al març de 2019 (1 any + 1 any)
Superfície: 469,22 ha
Població: 137.532 habitants (2016)
 
Es contemplen actuacions com a conseqüència de l’incompliment de: 

  • Els termes de l’autorització atorgada o per la instal·lació sense autorització de terrasses i quioscs d’hostaleria i restauració. 
  • L’obligació de retirada del quiosc de premsa una vegada extingida l’autorització o d’aquelles obligacions inherents a l’exercici de l’activitat autoritzada, com ara retirada i/o aferrallament de quioscs i els seus trasllats.
  • Les obligacions que assumeixen els titulars dels passos de vehicles, com la retirada d’illes i elements de senyalització no autoritzats i/o deteriorats.

 També s’inclouen aquelles actuacions practicades per retirar elements presents a la via pública l’autorització dels quals sigui competència de la Junta de Districte a l'empara de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda Ambulant.
 
Direcció General de Gestió de l’Aigua i Zones Verdes
 
Aquest acord marc estén el seu àmbit d’actuació a la totalitat del municipi de Madrid en qualsevol via o espai públic de titularitat municipal. Les actuacions estan encaminades a la reparació o esmena de problemes sorgits en elements i instal·lacions de titularitat privada que afecten la via pública i que suposen un risc per a les persones i les infraestructures i s'actua exclusivament quan es considera imprescindible eliminar un risc imminent.
 
Principalment s'emprenen actuacions com ara: 

  • Poda, tales i desbrossaments. 
  • Reparació de clots que requereixen actuacions urgents com a conseqüència del trencament o enfonsament d'una connexió domiciliària de sanejament.

Durada de l'acord marc: Des del novembre de 2016 fins a l'octubre de 2019 (2 anys + 1 any)

 
Descàrregues


Galeria d'imatges