Servei d’intervenció ràpida (UIR) per al manteniment de la via pública a Sant Just Desvern


Servei d’intervenció ràpida (UIR) per al manteniment de la via pública a Sant Just Desvern

Els treballs es basen en la conservació i manteniment dels vials públics i dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Client:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Localització:
Barcelona
Període:
Març 2014 – actualitat
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
450.000 €/any (IVA exclòs)

Servei de manteniment amb brigades d'intervenció ràpida, que destaca per la seva agilitat, proximitat, polivalència i eficàcia. Aquest servei realitza actuacions en voreres, paviments, asfalt i reparacions d'elements urbans.

Es caracteritza per la disponibilitat de mitjans, la capacitat i agilitat de la resposta, l’estudi d'incidències i la transmissió de la informació. El servei té resultats visibles i bon impacte sobre la ciutadania.

 
DETALLS

Dades tècniques

Actuacions
Manteniment ordinari:

Trams localitzats de paviment de petites dimensions i que ofereix un perill evident.
 
Obres de conservació:

Treball de caràcter preventiu, que afecta a zones àmplies degradades.

Obres de reforma:
Execució de guals, obres puntuals de noves voreres, reforma d’illes, etc.

Mitjans
Instal·lacions fixes:

Oficines, magatzem i taller.
 
Maquinària i vehicles:

Petita maquinària de moviment de terres i pavimentació, juntament amb la maquinària auxiliar necessària.
Furgoneta per a l’atenció d’emergències.

 

Descàrregues