Remodelació de l’Avinguda de La Democracia al Districte de Puente de Vallecas de Madrid


Remodelació de l’Avinguda de La Democracia al Districte de Puente de Vallecas de Madrid

Les actuacions dutes a terme han tingut com a objecte la renovació i adequació de vials, voreres i vies per als vianants de l'avinguda de la Democracia, situada al Districte de Puente de Vallecas de Madrid. Les obres han servit per restituir la funcionalitat de la via, eliminar barreres arquitectòniques, crear un nou carril bici, reordenar les interseccions dels vials i crear noves places d'aparcament, millorant així la funcionalitat en termes de mobilitat i seguretat viària.

Client:
Ayuntamiento de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2021 - 2022
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
1.035.514,58 €
Les actuacions executades han suposat una millora, tant de la seguretat viària com de la funcionalitat de la via. S'ha incorporat un carril bici, noves voreres i places d'aparcament, modificant la secció transversal de l'Avinguda de la Democracia.
 
La secció transversal executada consta de: 
 
• Vorera dels nombres imparells: ample variable entre 2,5 i 3 m.
• Carril bici unidireccional de 2,5 m d'ample, més un passadís per als vianants de 1,25 m d'ample.
• Estacionament en línia de 2,5m d'ample.
• Calçada de tres carrils d'ample mig total 9,6 m.
 
S'han realitzat les següents actuacions:
 
• Creació de noves voreres i un nou carril bici, complint amb la normativa vigent d'accessibilitat.
• Adequació de la calçada actual i renovació de la seva capa superficial.
• Creació d'una banda d'estacionament en línia.
• Materialització d'illetes de protecció de l'aparcament al llarg de tot el tram executat.
• Millora de l'entorn de les parades d'autobús de l'EMT, amb la creació de noves andanes proveïdes de marquesines.
Plantació d'arbratge en línia i la seva corresponent instal·lació de reg per degoteig programat.
• Renovació de la xarxa d'enllumenat públic, amb noves canalitzacions subterrànies i instal·lant nous bàculs i lluminàries.
• Adequació i actualització de la semaforització i senyalització viària per a l'ordenació de la circulació.
• Adequació de la recollida de pluvials de la xarxa de clavegueram mitjançant la construcció d'una nova xarxa de col·lectors amb els seus corresponents pous de registre i embornals.
• Actualització a la nova normativa vigent dels hidrants de bombers.
• Instal·lació de tanques per als vianants, bancs, papereres i aparca-bicicletes al llarg de l'àmbit d'actuació.
 
A més, per executar les obres, Acsa, Obres i Infraestructures ha realitzat les següents millores mediambientals:
 
• Utilització de betum millorat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús, dels tipus BC35/50 (s/ Art. 25.18 del PCTGAM) en capes de rodament.
• Pavimentació amb mescles bituminoses fabricades a partir del material procedent del fresat d'antigues mescles bituminoses en calenta, en una proporció igual al 10% de la massa total de la mescla, en capes de rodament, i al 15% de la massa total de la mescla, en capes inferiors (s/Art. 40.63 del PCTGAM i Art. 542 del PG-3).
• Pavimentació amb base de formigó reciclat (HR) fabricat amb àrid gruixut reciclatge procedent del triturat dels residus de formigó amb un contingut d'àrid gruixut reciclatge del 20% en pes sobre el contingut total d'àrid gruix (s/ EHE 08).
 
DETALLS

Dades tècniques

Pavimentació
 
2.183 ml Vorada prefabricada de formigó (tipus I, III, IV i IX).
 
2.697 m² Solat lloseta hidràulica 15x15 + encintat rajola terratzo abujardada 30x30.
 
1.263 m² Llamborda prefabricada 20x10x6/8 cm.
 
14.063 m² MBC AC22/32 + AC 16/22.
 
369 m² Paviment continu multicapa de Resines Compotraffic.
 

 

Xarxa d'enllumenat
 
1.514 ml Canalització subterrània.
 
23 u Bàcul AE-21.1 de 10 m d'altura amb braç d'1,5 m.
 
23 u Lluminària tancada Led Classe I 150 W.
 
Xarxa de drenatge
 
86 ml  Col·lector PVC 315/400 mm corrugat SN8.
 
3 u Pou de registre.
 
20 u Arqueta embornal.
 
Semaforització
 
322 ml Canalització subterrània.
 
15 u Semàfor columna CL-TN-2400.
 
3 u Semàfor bàcul 6 amb allargadora 1,5 m
 
1 u Armari Central de Comunicacions.
 
2 u Armari Regulador de trànsit.
 
4 u Detectors de Vehicles amb 2 llaços.
 
 
Jardineria i xarxa de reg
 
41 u Celtis Australis 16-18 cm.
 
2 u Fases de Reg amb Programador d'1 estació.
 
798 ml Canalització xarxa de reg secundària.
 
51 u Anell Canonada integral degotadors.
Xarxa d'hidrants
 
1 u Hidrant DN100 mm.
 
 
 
 
 
 
 
Senyalització
 
3.206 ml Marca viària longitudinal amb pintura acrílica blanca.
 
1.090 m² cebrejat/símbols amb pintura termoplàstica blanca.
 
52 u Senyal reflector nivell 2.
 
22 u Fita H-75.
 
1 u Pal Informatiu Sistema Europeu 1 calaix.
 
1 u Pal Informatiu Sistema Europeu 5 calaixos.

Mobiliari Urbà
 
8 u Aparca bicicletes MU-51.
 
15 u Paperera polietilè Cibeles 50 l.
 
24 u Bolard Cautxú reciclat MU-54.
 
7 u Banc MU-16.
 
113 ml Tanca Sol Alta MU-46a.
 
13 u Bolard Alumini MU-35 J.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges