Obres de remodelació a la plaça del carrer Valderribas en l'encreuament amb Abtao a Madrid


Obres de remodelació a la plaça del carrer Valderribas en l'encreuament amb Abtao a Madrid

Remodelació de la plaça situada a la confluència dels carrers Abtao i Valderribas, al districte del Retiro de la ciutat de Madrid. El projecte inclou treballs de pavimentació, instal·lació d'equipaments urbans, jardineria i reg a la zona verda bàsica.

Client:
Districte del Retiro (Ajuntament de Madrid)
Localització:
Madrid
Període:
2020
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Destaquen les següents actuacions:
 
• Pavimentació de la plaça amb rajola granallada.
• Execució d'esglaons de granit.
• Instal·lació de dos bancs el·líptics de granit.
• Plantació d'arbres i arbustos.
• Instal·lació de nou mobiliari urbà com pilons, baranes i papereres.
• Instal·lació de sistema de reg automàtic programable.
• Renovació de l'enllumenat públic mitjançant la substitució de lluminàries existents per altres de LED.
 
Aquesta remodelació s'inclou dins de l'acord marc de les obres de reforma, reparació i conservació del conjunt d'edificis i espais públics, la competència de les quals correspon al districte del Retiro de l'Ajuntament de Madrid, lot 4: Espais públics.
 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total pavimentada
- 577 m2 de paviment granític.
- 57 ml d'esglaons de granit gris.
- 155 ml de vorada de granit corbat en formació d'escocell.
 
 
Superfície total enjardinada
- 32 unitats d'espècies arbustives.
- 14 unitats d'espècies arbòries.
Mobiliari urbà
- Dues unitats de banc el·líptic de granit de 18 ml cadascun.
- 13 ml de barana de barrots amb doble passamans.
- Dues unitats de papereres.
Descàrregues


Galeria d'imatges