Obres de remodelació de voreres a dues places del districte de Carabanchel, Madrid


Obres de remodelació de voreres a dues places del districte de Carabanchel, Madrid

Treballs de rehabilitació i millora de l'accessibilitat a les voreres de les places de Coïmbra i Setúbal del districte de Carabanchel.

Client:
Districte de Carabanchel. Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2022
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
El projecte cerca millorar els accessos mitjançant obres civils i treballs de paisatgisme, entre les quals es destaquen:
 
• Demolicions de paviments i aixecament de vorades.
• Demolició del ferm amb base de formigó.
• Desmuntatge i aixecament d'elements de mobiliari urbà existent.
• Adequació d'accessos.
• Urbanització general mitjançant paviment de llosa de formigó de 50 × 50 × 8 cm en diferents colors.
• Pavimentació de barbacanes amb rajola hidràulica de botons de 20 × 20 i canaleta de 40 × 40 cm.
• Execució de mur baix de bloc de formigó cara vista, rematat amb rajola 50 × 20 al perímetre de les zones enjardinades.
• Instal·lació de tanca de vianants model Sol Baja de 84 cm d'alçada.
• Posada a cota dels registres existents i substitució de les reixetes de fosa dúctil.
 
Aquesta actuació s'engloba dins de l'Acord Marc d'Obres i les actuacions a les zones verdes, les vies i els espais públics i IDM bàsiques (Lot 2) competència del Districte de Carabanchel.
 
DETALLS

Dades tècniques

Aixecaments i demolicions
· 81 unitats de desmuntatge de bol·lards.
· 1.221 m d'aixecament de vorada.
· 5.580 m2 de demolició de paviment de vorera.
· 77 m3 de demolició de la base de formigó.
· 715 ml de desmuntatge de tanca.
· 25 unitats d'aixecament de banc de granit.

Superfície total pavimentada
· 273 m de vorada prefabricada.
· 1.114 m2 de llosa granítica buixardada.
· 4.260 m2 de llosa granítica llisa.
· 17 m2 de lloseta hidràulica 20 × 20.
· 38 m2 de lloseta hidràulica 40 × 40.
· 495 m2 de bloc de formigó gris 40 × 20 × 20.
· 708 ml de cavalló 50 × 20 × 4 cm.

Serveis afectats
· 89 unitats de posada a cota de registre de vorera.
· 30 unitats de reixeta fosa dúctil.

Mobiliari urbà
· 168 ml de tanca Sol Baja MU-46B.
· 20 unitats de desmuntatge i posada a cota de bancs de granit existents.

Descàrregues


Galeria d'imatges