Subdirección General de Bomberos de Madrid


Subdirección General de Bomberos de Madrid

Acord marc per al manteniment dels edificis de la Subdirección General de Bomberos i la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de Madrid.

Client:
Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Tipus de servei:
Manteniment d’edificis i equipaments

Aquest acord marc cobreix les obres de manteniment i les reparacions de danys produïts de manera accidental o fortuïta als edificis dependents de la Subdirección General de Bomberos i la seu de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la ciutat de Madrid.

L’acord funciona mitjançant l’aprovació de pressupostos o projectes més elaborats, en funció de l’import dels treballs a realitzar, que generen una sèrie de contractes de diversa índole a l’empara de les condicions de l’esmentat acord marc.

Alguns exemples d’actuacions habituals són:

Obra de paleta i manyeria
Reforç i pintura de manyeria.
Reparació de fusteria metàl·lica.
Instal·lació de rivets, molles i proteccions en portes d’accés.
Condicionament d’escala amb baranes i entornpeus.
Reparació de solats interiors i paviments exteriors (cotxera, pati) deteriorats.
Reparació i/o substitució de falsos sostres.

Instal·lacions
Comprovació de senyalització de quadres elèctrics i instal·lacions PCI i evacuació.
Adequació d’enllumenat d’emergència.
Il·luminació insuficient a la cuina, passadís i habitacions.
Il·luminació exterior del pati.
Adequació, senyalització i protecció dels quadres.
Adequació de connexions d’aigua de consum, de PCI, d’hidrant i de gas natural.
Adequació de la instal·lació elèctrica d’auxili per a les portes de cotxera i incorporar preses de corrent.
Desmuntatge de conductes de ventilació deteriorats.
Reparació de xarxes de sanejament, desembossament i enfonsament.

Jardineria
Sanejament d’elements de la zona verda perimetral a l’edificació i rebles per impedir la proliferació de brossa i vectors.

 

Galeria d'imatges