Manteniment dels paviments de la zona est de Barcelona


Manteniment dels paviments de la zona est de Barcelona

Realització d’obres, aportació dels mitjans necessaris i altres actuacions per al manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat de Barcelona.

Client:
Ajuntament de Barcelona.
Localització:
Barcelona
Període:
De març de 2013 a desembre de 2016
Tipus de servei:
Via pública i senyalització
Import:
9.335.540,12 €/any (IVA no inclòs)

Superfície total a pavimentar: 5.354.358 m2.

Realització d’obres, aportació de mitjans necessaris i altres actuacions essencialment per al manteniment dels paviments de les calçades de la ciutat, constituïts fonamentalment per ferms asfàltics o similars, paviments de formigó, paviments antics de llambordes, etc., i també pavimentació de les voreres, constituïdes per paviments de panot, de peces prefabricades o de pedra natural.

Realització de les actuacions de pavimentació següents: 
Actuacions programades.

    Operacions de reparació programades.
     Obres de reparació preventiva (recobriments).
    Obres de renovació i reforç de paviments.
    Operacions de seguiment de l’estat.

Operacions de reparació urgents.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tipologia dels treballs

Obres de reparació programada i urgent.
Obres de conservació preventiva.
Obres de reforç i renovació de paviments.
Inspeccions per a la detecció de degradació dels paviments.

Equips i mitjans

2 equips d’estesa:
Formats cada un per 4 oficials i 3 ajudants.

2 equips de fresatge:
Formats cada un per 2 oficials.

Planta d’aglomerat:
Planta d’aglomerat pròpia de l’empresa Firtec, ubicada a Barberà del Vallès.

 

Maquinària per als equips d’estesa:

1 escombradora.
6 camions per a transport de 20 t.
1 estenedora gran.
1 compactadora metàl·lica.
1 compactadora pneumàtica.
1 camió cisterna per a reg.
1 camió de dos eixos amb caixa bolquet.
3 camions per a transport.

Descàrregues


Galeria d'imatges