Conservació dels paviments de Granada


Conservació dels paviments de Granada

Conservació, terraplenament i reforma dels paviments de les vies públiques municipals de Granada.

Client:
Ajuntament de Granada
Localització:
Granada
Tipus de servei:
Via pública i senyalització

Aquest servei cobreix tots els treballs necessaris per a la reparació, substitució i reforma de paviments, tant en la calçada com en voreres, de la ciutat de Granada.

Els treballs inclosos en aquest contracte es classifiquen en obres de terraplenament, de conservació y de reforma. L’execució es duu a terme amb personal obrer, tècnic i mecànic de diferent índole.

En destaquen els treballs especialitzats realitzats per equips d’artesans que, quan correspon, elaboren pedra a pedra el típic empedrat granadí.
 
El servei disposa d’un equip d’intervenció ràpida que dóna resposta immediata a la ciutadania.

 
DETALLS

Dades tècniques

Equips de treball:

Terraplenament:
Actuacions en trams localitzats de paviments en petites quantitats.

Conservació:
Actuacions en zones àmplies en què s’ha produït un deteriorament de caràcter general. En aquest cas, la maquinària és de major tonatge i la quantitat de materials necessària també és major.

Mitjans del servei:

Maquinària pesada:
Retroexcavadores, camions grua, piconadores, contenidor tèrmic d’asfalt, autoformigoneres, estenedores d’asfalt i traginadores de trabuc.

Vehicles de transport:
Furgonetes, camions, scooters i turismes.

 

Mitjans auxiliars i maquinària petita:
Radial, martell destrossador, generador, compressor, senyalització viària.

Descàrregues


Galeria d'imatges