Obres de remodelació del parc Martin Luther King de Madrid


Obres de remodelació del parc Martin Luther King de Madrid

El servei consisteix en la remodelació integral del parc Martin Luther King, situat al districte del Retiro. S'han millorat els espais verds, s'ha canviat part del mobiliari urbà i, a més, s'han construït noves instal·lacions esportives i infantils. Aquesta actuació forma part de l'acord marc de les obres de reforma, reparació i conservació d'edificis i espais públics la competència dels quals correspon al districte del Retiro de l'Ajuntament de Madrid, Lot 4: espais públics.

Client:
Districte del Retiro (Ajuntament de Madrid)
Localització:
Madrid
Període:
2020
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats
Import:
680.125 €

Les tasques de rehabilitació incloses al projecte comprenen jardineria, paisatgisme i construcció civil, entre les quals es troben:

• Demolició de paviments. 
• Substitució de l'antic mobiliari urbà per bancs i papereres noves.
• Tractament i impermeabilització del mur de contenció existent.
• Tractament de la pantalla vegetal mitjançant el desbrossament, la tala i les podes.
• Adequació d'accessos.
• Millora dels sistemes de drenatge.
• Urbanització general amb paviments de formigó imprès armat, acabats amb diferents colors i formes.

• Tractament superficial amb polímers i resines acríliques per als paviments que s'han de conservar.
• Urbanització amb llamborda i paviment granular a les zones d'estar seleccionades.
• Construcció d'una zona poliesportiva. 
• Muntatge de jocs infantils i sorrera.
• Instal·lació d'un circuit biosaludable.
• Plantació de nous arbres i espècies arbustives.
• Creació de superfícies amb graveta decorativa i escorça de pi.
• Remodelació del sistema de reg automàtic i programable.
• Canvi de les lluminàries pel nou enllumenat LED.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total pavimentada
- 2.560 m² amb paviment continu de formigó imprès.
- 710 m² amb paviment de llambordí.
- 1.050 m² amb tractament superficial de sauló.
- 835 m de vorada prefabricada.
 
Superfície total enjardinada
- 530 m² d'escorça de pi tractada.
- 265 m² de graveta decorativa.
- 640 m² de superfície enjardinada.
- 1.900 espècies arbustives.
- 24 espècies arbòries.
Parc infantil i sorrera
- Pista múltiple per jugar a futbol i bàsquet.
- Zona de la sorrera: una taula en forma de margarida, un calibrador i una miniexcavadora.
- Un gronxador en forma de niu, dos jocs metàl·lics d'escalada, una piràmide de cordes i uns cavallets giratoris.
Mobiliari urbà
- Zona biosaludable: dos jocs de pedals, un recorregut en forma de vuit, una escala de mà i una instal·lació per a moviments de cintura.
- 17 bancs de fusta, cinc bancs de formigó i dues papereres.
- 295 m de tanca de tipus Sol.
Descàrregues


Galeria d'imatges