Plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental


Plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental

Conservació de plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental. Obres executades i rebudes abans del 31 de maig de 2010 a Girona.

Client:
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (GISA)
Localització:
Girona
Període:
De febrer del 2010 a agost del 2011
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

Manteniment de les plantacions arbòries i arbustives, reg amb camió cisterna i desbrossaments de les zones de prat.

Segues i desbrossaments.
Desherbatge manual.
Manta antiherba de protecció.
Reposició de falles.
Reg de manteniment.
Manteniment d’escocells, vents, tutors i elements de protecció.
Podes.
Tractaments fitosanitaris, herbicides i fertilitzants.
Trasplantaments d’arbres.
Manteniment de passos de fauna.
Verificació de l’estat correcte de les estructures dissenyades.

Eliminació d’entollaments d’aigua a l’interior o a les embocadures, sempre que dificultin el pas dels animals.
Funcionalitat dels microhàbitats generats amb la restauració vegetal en relació amb la fauna autòctona, especialment en viaductes.
Manteniment dels tancaments adjunts a passos de fauna i dels dispositius d’escapada.
Instal·lació de tancaments perimetrals conductors i banda per a conducció d’amfibis i rèptils.
Contractació del seguiment de la funcionalitat de passos de fauna a les carreteres.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície sega: 563.144 m2.
Superfície desbrossament: 62.572 m2.

Superfície de desherbatge manual: 12.514 m2.
Escocells conservats: 146.759 u.


Galeria d'imatges