Servei de conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari de Parla (III)

Parla III

Servei de conservació i manteniment de zones verdes i arbrat viari de Parla (III)

El servei inclou la conservació i el manteniment de les zones verdes d’una part de la ciutat: sectors I,II, III, IV, així com els treballs de poda, sanejament i conservació de l’arbrat viari d’aquestes zones. També inclou les zones verdes i l’arbrat dels col·legis, centres educatius i dependències municipals.

Client:
Ajuntament de Parla
Localització:
Madrid
Període:
Inici: Octubre 2016. Durada: 2 anys (+2 anys)
Tipus de servei:
Gestió d'arbrat

Les principals actuacions a realitzar són les següents:

- Treballs  de conservació: neteja i esbrossada, reg, abonats, conservació de la estructura dels elements vegetals, conservació de la gespa, control fitosanitari i manteniment de camins.
- Conservació de les instal·lacions de reg.

- Gestió de l’arbrat: avaluació de risc de caiguda, poda d’arbrat i palmeres, manteniment d’escocells, reposicions, etc.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície jardineria

Gespa:
148.624 m2

Gespa artificial:
680 m2

Planta de temporada:
4.035,59 m2

Prat:
131.584,90 m2

Arbres i palmeres:
3.786 uds.

Arbustiva:
753 uds.

 
Superfície pavimentada

Paviments durs:
22.386 m2

Grava:
5.040 m2

Sauló:
70.560 m2

Paviments àrees de joc:
3.338 m2

 
Descàrregues


Galeria d'imatges