Escales Forestier a Montjuïc

Arcs façana Miramar

Escales Forestier a Montjuïc

Millora de la seguretat estructural de l'àmbit amb la reparació dels trams de murs de pedra que presenten esquerdes i l’estabilitat de l’estructura dels arcs, millora dels recorreguts i ampliació de l'enllumenat públic.

Client:
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
De juny 2015 a setembre 2015
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

Aquest projecte inclou: 
Estabilització del trasdós dels arcs del mur de la façana Miramar.
Reparacions i seguiment d'esquerdes en murs amb testimonis.
Rehabilitació del mur lateral del costat sud-oest.
Estabilització de talussos inestables.
Obertura de nou camí entre la zona intermèdia i l'accés de Costa Llobera.
 

Nova instal·lació d'enllumenat.
Neteja i sanejament de la vegetació existent en zones planes i talussos.
Millora del drenatge de zones puntuals del parc.
Nova pavimentació amb paviment de sauló estabilitzat.
Actuacions de jardineria i reg a la zona superior del parc.

 

Galeria d'imatges