Camí de Vallvidrera


Camí de Vallvidrera

Obres de condicionament del camí de Vallvidrera al terme municipal de Sant Just Desvern (Barcelona).

Client:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Localització:
Barcelona
Període:
De setembre del 2010 a febrer del 2011
Tipus de servei:
Obres d'espais enjardinats

Condicionar el camí de Vallvidrera i el camí de Can Merlès, afectats per les obres esmentades, així com també la recuperació de la Font de Can Merlès.

Paviments de formigó, llamborda, fusta i tot-u.
Cunetes i xarxa de sanejament.
Restitució de les lleres dels torrents de Can Cuiàs i Can Carbonell.
Treballs de bioenginyeria, a base de geomalla i biorotlles.

Desbrossaments, plantacions i hidrosembres.
Tanca de protecció de ciclistes.
Rehabilitació arquitectònica i funcional del pou i la bassa de Can Merlès.
Senyalització.

 
DETALLS

Dades tècniques

Paviment formigó: 654 m3.
Paviment llamborda: 240 m2.
Paviment tot-u: 102 m3.

Cuneta triangular: 549 m.
Tanca protectora ciclistes: 220 m.
Arbres plantats: 119 u.

Hidrosembra: 3.360 m2.
Biorotlles: 180 m.


Galeria d'imatges