Edifici de la Guàrdia Urbana de Lleida

Edificio de la Guardia Urbana de Lleida

Edifici de la Guàrdia Urbana de Lleida

Construcció i concessió d’obra pública d’un edifici per a la Prefectura de la Guàrdia Urbana de la ciutat de Lleida. Arquitecte: Manuel Gómez, Mestura Arquitectes.

Client:
Ajuntament de Lleida
Localització:
Lleida
Període:
De març del 2008 a abril del 2009
Tipus d'obra:
Equipaments

L’obra va ser guardonada amb el primer premi en la categoria d’edifici de nova planta de promoció pública en la 4ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida (2014). Segons el jurat: “En destaca la bona factura en la resolució d’un programa extens i complex en un lloc de gran intensitat urbana on coexisteixen edificis residencials i espais verds.

El jurat aprecia especialment la bona qualitat de la construcció, la qual n’assegura un manteniment fàcil al llarg del temps, característica especialment important en els edificis de caràcter públic”.

 
DETALLS

Dades tècniques

Trasllat i enderroc, i moviment de terres

Excavació de terres per al buidatge d’un soterrani, excavació de rases i pous, i subministrament de terra.

Sistema estructural

Fonamentació superficial de rases i pous, solera de formigó, murs de contenció de formigó in situ, ancoratge temporal d’acer, sostre nervat reticular i lloses massisses.

Coberta

Invertida transitable amb acabat de paviment de marbre.

Façana

Ventilada amb plaques de formigó polímer i planxa d’acer.

Parets divisòries d’obres

Paret de tancament de bloc lleuger llis. Paret de tancament reforçada de maó calat. Mur divisori de totxana.

Revestiments

Acabat reglejat sobre parament vertical, enrajolat de parament vertical.

Paviments, falsos sostres, obres de fusteria, instal•lacions i urbanització.


Galeria d'imatges