Construcció de l’Hospital Moisès Broggi i l’aparcament a Sant Joan Despí


Construcció de l’Hospital Moisès Broggi i l’aparcament a Sant Joan Despí

Client:
Sanibaix, Construcción y Servicios, S.A.
Localització:
Barcelona
Tipus d'obra:
Equipaments
Arquitecte:
Brullet - Pineda Arquitectes, S.L.P.

Construcció de l’Hospital Moisès Broggi i l’aparcament a Sant Joan Despí

Les obres van consistir en l’execució del moviment de terres, fonamentació, estructura, sanejament i urbanització d’un edifici d’ús hospitalari format per dues plantes soterrani, planta baixa, tres plantes tipus, planta coberta i urbanització exterior.

Fonamentació amb llosa de formigó armat de cantell variable i sabates aïllades. Murs de formigó armat encofrat a doble cara per suportar les volades de gran llum de les testeres.

Estructura amb forjat reticular, llosa massissa de formigó armat de cantell variable i acabat vist; plaques alveolars en rampa d’accés de bombers; pilars de cantell de formigó armat; perfils metàl·lics i xapa grecada col·laborant.

Escales amb llosa massissa de formigó armat amb acabat vist recolzada sobre murs perimetrals. Sanejament enterrat, arquetes i col·lector principal i tres pous de bombament d’aigües fecals.

Passarel·la metàl·lica, baranes i tancament perimetral d’acer galvanitzat i urbanització del perímetre exterior.

 

Galeria d'imatges