Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi


Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

Edifici d'ús hospitalari format per dos plantes soterrani, planta baixa, tres plantes tipus, planta coberta i urbanització exterior.

Client:
Sanibaix, Construcción y Servicios, S.A.
Localització:
Barcelona
Període:
De juny de 2007 a setembre de 2008
Tipus d'obra:
Equipaments
Tipologia:
Centres sanitaris
Import:
12.661.155,00 € (IVA exclòs)

Les obres van consistir en l'execució del moviment de terres, fonamentació, estructura, sanejament i urbanització d'un edifici d'ús hospitalari format per dos plantes soterrani, planta baixa, tres plantes tipus, planta coberta i urbanització exterior.

Fonamentació amb llosa de formigó armat de cant variable i sabates aïllades. Murs de formigó armat encofrat a doble cara per suportar les volades de gran llum de les testeres. Estructura amb forjat reticular, llosa massissa de formigó armat de cant variable i acabat vist; plaques alveolars en rampa d'accés de bombers; pilars de cant de formigó armat; perfils metàl·lics i xapa grecada col.laborant.

Escales amb llosa massissa de formigó armat amb acabat vist recolzada sobre murs perimetrals. Sanejament enterrat, arquetes i col·lector principal i 3 pous de bombament d'aigües fecals. Passarel·la metàl·lica, baranes i tancament perimetral d'acer galvanitzat i urbanització del perímetre exterior.

 

Galeria d'imatges