Remodelació integral de la Instalación Deportiva Básica (IDB) Imagen a Puente de Vallecas, Madrid


Remodelació integral de la Instalación Deportiva Básica (IDB) Imagen a Puente de Vallecas, Madrid

Remodelació integral de la Instalación Deportiva Básica (IBD), al districte madrileny de Puente de Vallecas. Aquesta actuació s'inclou dins de l'Acord Marc de les obres de reforma, reparació i conservació del conjunt d'edificis i espais públics, la competència de les quals correspon al districte del Puente de Vallecas de l'Ajuntament de Madrid, lot 2.

Client:
Districte de Puente de Vallecas, Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
Setembre de 2021 - març de 2022
Tipus de servei:
Manteniment i rehabilitació d'edificis
Import:
520.659,88 €
Situat al carrer Imagen 23 de Madrid, la Instalación Deportiva Básica està formada per dues pistes que s'utilitzen per jugar a bàsquet i voleibol. En aquest projecte no només es milloren aquests espais, sinó que també s'incorporen estructures biosaludables per fer exercici, bancs per al descans i mobiliari urbà. Entre les obres realitzades destaquen:
 
• Demolició de paviments i desmuntatge del mobiliari urbà i equipament esportiu existent.
• Rehabilitació de les pistes esportives.
• Adequació d'accessos.
• Millores de drenatges.
• Urbanització general mitjançant paviment de pedra.
• Tractament superficial amb polímers i resines acríliques per als paviments que s'han de conservar.
• Instal·lació del tancament perimetral.
• Instal·lació de grades.
• Instal·lació de nou mobiliari urbà: bancs, papereres i circuit biosaludable.
• Separació de l'enllumenat existent de l'enllumenat públic.
• Renovació de l'enllumenat substituint les lluminàries existents per nous llums LED.
• Execució de noves zones verdes i instal·lació de reg automàtic.
 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total pavimentada
 
· 654 m2 de paviment d'adoquí prefabricat
· 1220 m2 de paviment de formigó polit acabat en resines
· 51,6 ml de noves grades
· 279 ml de vorada prefabricada
 
Superfície total zona verda
 
· 480 m2 de gespa sembrada
· 100 u. de Teucrium fruticans
· 100 u. de Berberis thunbergii
· Dues fases de reg, per degoteig i per aspersió
 
 
Il·luminació
 
· Quatre columnes de 8 m amb dos projectors de 300 W cadascuna.
· Sis bàculs de 4 m amb lluminàries.
· Enllumenat de les pistes independent de l'estancial.
 
Mobiliari urbà
 
· Sis bancs de fusta.
· Sis papereres.
· Tres marquesines biosaludables i dos bancs amb pedals.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges