Trasllat dels fortins de Mata Espesa a un nou emplaçament a la parcel·la d’Ifema Valdebebas


Trasllat dels fortins de Mata Espesa a un nou emplaçament a la parcel·la d’Ifema Valdebebas

Es reubiquen els fortins de Mata Espesa a l'extrem oest de la parcel·la Cerro del Castillo que forma part de la zona d'ampliació d'Ifema. Amb aquesta intervenció se'ls dóna major visibilitat a aquests vestigis de la Guerra Civil i es facilita l'accés del públic. L'obra és l'eix central d'un espai tipus museu que reflecteixi com eren la fortificació i el seu entorn.

Client:
Ifema – Fira de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2020 - 2021
Tipus de servei:
Manteniment d’edificis i equipaments
Tipologia:
Equipaments
Import:
156.098,37 €
De forma quadrangular i amb un metre de gruix, els fortins de Mata Espesa servien com a punt de defensa republicana a la Guerra Civil, però amb el pas del temps van caure en l'abandó. A causa de la seva ubicació i amb motiu de l'ampliació d'Ifema a Valdebebas, es decideix la seva reubicació a una distància de 200 metres. Per a la maniobra d'hissat es proposen dues grues autopropulsades en tàndem de 250 t cadascuna.
 
Abans del procediment, cal assegurar la circulació de la góndola de transport dels fortins i per a això es realitzen 2.800 m³ de desmunt i 340 m³ de terraplè. D'altra banda, les bigues principals es col·loquen sota els murs dels fortins mentre que les de lligat se solden amb un marc metàl·lic. Per a cada fortí es procedeix a l'hissat, desplaçament en horitzontal i descàrrega en tàndem sobre la plataforma.
Després d'eliminar grafitis, restes de sutge i altres taques en la superfície dels fortins, s'executen tres trinxeres similars a les originals sota supervisió arqueològica i es trasllada l'estructura de maó que servia de suport per a les metralladores. Finalment, es destaca la realització de les següents obres a l'entorn:
 
• Dues rampes per a facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda (PMR)
• Clos del recinte i protecció contra caigudes.
• Canalització de reserva per a un possible control d'accessos.
• Tractament superficial del recinte mitjançant graveta i làmina de control d'arrels.
 
 
 
DETALLS

Dades tècniques

Dimensió i pes dels fortins
 
Dues unitats de formigó en massa de dimensions aproximades 4x4x4 m i 115 t de pes cadascuna.
 
Mitjans auxiliars d’hissat i trasllat
 
Dues grues autopropulsades de 250 t treballant en tàndem.
Una góndola de transport.
 
 
Estructura auxiliar per a hissat 
 
Marc superior i inferior de perfils laminats HEB 340 i 450 amb cartel·les de rigidització.
Retacatat amb morter tixòtrop de retracció compensada i d'alta resistència (Rc > 50 N/mm2 a 28 dies)
Eslingas de polièster tubular sense fi ET, càrrega màxima 50 t.
Museu
 
Fàbrica de maó rústic de base de suport de metralladores.
Panells informatius, bancs i papereres.
Execució de punt d'aigua.
Preinstal·lació de serveis d'enllumenat i aigua potable.
Obres de canalització i sistema de drenatge.
 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges