Rehabilitació del ferm a la carretera insular TF-66


Rehabilitació del ferm a la carretera insular TF-66

Treballs de rehabilitació del ferm de la via en el tram comprès entre el P.K. 0+000 i el P.K. 5+000, al terme municipal d'Arona, Santa Cruz de Tenerife, a causa de l'important estat de deteriorament.

Client:
Cabildo Insular de Tenerife
Localització:
Santa Cruz de Tenerife
Període:
Junio 2017 – En ejecución
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Import:
1.481.552 € IGIC excluido

L'obra consisteix en la rehabilitació del ferm de la carretera TF-66, al seu pas pel municipi d'Arona, dividida en dos trams:
 
Tram 1: Des del P.K. 0+000 fins al P.K. 0+350 es realitza una rehabilitació total del ferm mitjançant demolició i/o excavació del paviment de calçada existent fins a 20 cm profunditat, 20 cm de sòl-ciment i 15 cm MBC tipus AC22 surf 50/70D en capa de rodolament. També es dota de vorada la mitjana.  

Del P.K. 0+350 al P.K. 2+500 es realitza un fresatge de 4 cm sobre la superfície total de calçada, amb 6 cm a les vores, i es finalitza amb l'estesa de capa de rodolament tipus AC16 surf 50/60 D, de 6 cm de gruix.
 
Tram 2: En aquest tram es realitza un reciclatge in situ amb emulsió bituminosa (del PK 2+500 al PK 5+300) consistent en 12 cm MBC tipus MAB (reciclada) en capa base + 13 cm MBC AC16 surf 50/70 D en capa de rodolament.

 
DETALLS

Dades tècniques

Fresat de paviment asfàltic
106.896 m²/cm

Demolició de paviment
6.300 m²

Aglomerat asfàltic en calent
17.881 t.

     

 

Aglomerat asfàltic reciclat en fred
22.400 m²

Reg adherent
89.448 m²

Marques vials
15.972 ml

       

 

Descàrregues


Galeria d'imatges