Urbanització de la Ronda Norte


Urbanització de la Ronda Norte

Terminació del tram del sistema general viari denominat Ronda Norte, en la seva connexió amb la Ronda Este, d'acord amb el que preveu el Pla general d'ordenació urbana vigent i definit al text refós del Projecte d'urbanització de la Ronda Norte de Còrdova (SGV SUP-5 RN-1 i RN-2).

Client:
Gerència Municipal d'Urbanisme de Còrdova
Localització:
Còrdova
Període:
Juliol de 2018 (14 mesos)
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Import:
5.588.357 € (IVA no inclòs)
Arquitecte:
Luis Giménez Soldevilla, arquitecte.

Terminació del tram del sistema general viari denominat Ronda Norte, en la seva connexió amb la Ronda Este, d'acord amb el que preveu el Pla general d'ordenació urbana vigent i definit al text refós del Projecte d'urbanització de la Ronda Norte de Còrdova (SGV SUP-5 RN-1 i RN-2).

La infraestructura creada consisteix en un tram de ronda de circulació que aconsegueix una via ràpida amb un marcat caràcter de ronda urbana.

L'actuació parteix de la Glorieta de Cruz de Juárez (pk 0+000) amb un primer tram que es desenvolupa en paral·lel i al mateix nivell que l'actual carrer Ingeniero Ruiz de Azua, i aquesta queda com a via de servei en direcció nord-oest, tot formalitzant una mitjana pavimentada de 2,5 m d'amplada mitjana de protecció, sobre l'inici de la ronda amb una única calçada de 14,5 m d'amplada i dos carrils per a cada sentit.

Annexa a aquesta calçada, es formalitza una nova via de servei en direcció sud-oest, separada per una mitjana pavimentada de 3 m, dotada amb aparcaments en semibateria, vorera amb carril bici de doble sentit (2,50 m) i vorera de 3 m.

S'executa un viaducte format per dues estructures independents per a cada calçada, i es crea una glorieta inferior per a l'ordenació dels diferents trànsits amb un diàmetre interior de 40 m i tres carrils de 4 m. Aquesta glorieta s'eleva sobre la rasant una mitjana de 2 m i evita l'afecció a la canalització del rierol de San Cristóbal.

Se substitueix el tram actual des de la futura glorieta fins a l'existent Fuente de la Salud per un viari de 14 m de calçada amb dos carrils per a cada sentit, amb voreres d'1,5 m i carril bici d'una direcció d'1,5 m.

Al pk 1+000 es crea una glorieta que connecta amb la nova zona residencial desenvolupada cap al nord.

 

 
DETALLS

Dades tècniques

Termini d'execució
14 mesos.
 
Moviment de terres
94.706 m3 d'ompliment de terres.
 
Ferms

17.011 t d'M.B.C. en paviments.
 

Estructura
388.090 kg d'acer corrugat B500S.

3.973 m2 d'encofrat en lloses i murs.

7.588 m3 de formigó en formació de murs.

Senyalització
2.997 m de barana metàl·lica i seguretat en ponts.

Descàrregues


Galeria d'imatges