Execució del sòl-ciment

Ejecución del suelocemento

Execució del sòl-ciment

La UTE Variant de Vilanova va contractar els treballs per a l’execució de les unitats de sòl-ciment de l’obra de millora general de la variant de la carretera C-13 del PK 13+100 al PK 23+200. Tram: Vilanova de la Barca - Térmens.

Client:
UTE Variant Vilanova
Localització:
Lleida
Període:
Del juliol de 2013 al setembre de 2013
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels

Els treballs realitzats van ser:

Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.
Fabricació de la mescla en central: es va utilitzar la seva planta mescladora mòbil contínua Intrame GC-500.
Preparació de la superfície existent: control topogràfic de la regularitat superficial per preveure’n possibles variacions de gruix.

Transport i extensió de la mescla: el transport es va efectuar amb unitats pròpies. Les operacions d’estesa del tronc es van realitzar amb dues estenedores. L’anivellament de la capa es va aconseguir amb la col·locació de cables guia.
Prefissuració: amb làmina plàstica clavada.
Compactació i acabament: amb equip compactador pneumàtic. Control topogràfic continu per garantir la regularitat final de la capa.
Curació i protecció superficial: amb un reg amb emulsió bituminosa.

 
DETALLS

Dades tècniques

Fórmula de treball

Àrid natural cribratge 0/40 tractat.

Ciment tipus 32,5 N.

Aigua.

Fabricació de mescla

Mescladora mòbil contínua Intrame GC-500: de tres tremuges de 10,5 m3, dipòsit d’aigua de 15.000 L, dues sitges de 75 m3 de ciment.

Extensió de la barreja

Estenedora Vögele 2100.

Estenedora Vögele 1900.

Estenedora lateral

Compactació

Compactador pneumàtic isostàtic de 35 tones i corró tàndem de 17 tones.