Renovació dels serveis urbans i pavimentació d'avinguda a Miami Platja


Renovació dels serveis urbans i pavimentació d'avinguda a Miami Platja

Renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d'un tram de l'Avinguda de Barcelona de la localitat de Miami Platja a Tarragona.

Client:
Ajuntament de Mont-Roig del Camp
Localització:
Tarragona
Període:
Febrer - desembre 2018
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Tipologia:
Carreteres i autopistes
Import:
3.715.032,00 € (IVA no inclòs)

Treballs d'urbanització d'un tram de 648 m de l'actual N-340 al seu pas pel municipi de Mont-roig del Camp. La superfície total de l'obra és de 22.576 m2.
 
El tram es converteix en carrer de vianants mitjançant la formació d'una calçada d'un carril per sentit, en trams al mateix nivell de la vorera. A més, es construeixen zones verdes i un carril bici.
 
El projecte inclou la demolició de diverses preexistències (ferms, mitjanes, voreres) i la retirada d'elements actuals.
 
Es realitza el moviment de terres necessari per a la formació d'una nova caixa de paviments, així com de rases de serveis.

L'obra preveu la formació d'una xarxa separativa de sanejament i pluvials (amb canonada PEAD estructural SN8 Ø1.000-250 mm) i la renovació de la xarxa d'aigua potable (PEAD Ø250-110 mm PN16), inclosa la xarxa provisional, a més de la formació de prismes de canalització per a les xarxes de telecomunicacions i l'enllumenat. S'inclouen nous punts de llum LED.
 
El paviment principal és d'aglomerat, normal en calçada, pigmentat en ocre en voreres i amb tractament especial en carril bici. La resta de la vorera disposa d'un paviment de rajola hidràulica.
 
L'actuació es complementa amb jardineria, mobiliari urbà, jocs infantils i senyalització, que inclou millores Smart city en la il·luminació i la senyalètica.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges