Gestió de les instal·lacions de depuració d’aigües residuals a la província de Tarragona


Gestió de les instal·lacions de depuració d’aigües residuals a la província de Tarragona

Operació i manteniment dels sistemes de sanejament de Torredembarra i Pla de Santa Maria.

Client:
Agència Catalana de l’Aigua
Localització:
Tarragona
Període:
2022-2025 +1
Tipus d'obra:
Operació i manteniment
Import:
5.726.322,99 € Operació i manteniment
Arquitecte:
UTE Acsa i Depuració d'Aigües del Mediterrani (DAM)
Les actuacions incloses en aquest contracte donen compliment a la Directiva 91/271/CEE sobre tractament d'aigües residuals urbanes i al RD 509/1996, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes.
 
Amb els treballs d'operació i manteniment de les instal·lacions de depuració es tracten un total de 3.230.250 m³ anuals.
 
Les estratègies d'operació es focalitzen a dotar les instal·lacions de les eines per a un òptim rendiment de tractament amb la major eficiència energètica, al mateix temps que es duen a terme els manteniments i treballs de conservació de les instal·lacions i dels processos que permeten garantir el seu bon funcionament de manera contínua.
 
Sistema de sanejament de Torredembarra
 
Aquest sistema de sanejament recull les aigües residuals dels nuclis urbans Roda de Barà, Creixell i Torredembarra mitjançant sis estacions de bombament i 16 km de xarxa de col·lectors en alta. 
La xarxa de sanejament inclou dos emissaris submarins per a la evacuació d'abocaments d'aigües pluvials d'emergència a episodis de fortes pluges.
 
L’EDAR tracta 8.400 m³ d'aigua residual al dia en dues línies de tractament formades cadascuna per un decantador primari de 24 m de diàmetre, un reactor biològic de 3.350 m³, i un decantador secundari de 22 m.
 
L'aigua tractada s'aboca a la mar mitjançant un emissari submarí de 5,0 km de longitud. La línia de fangs es compon de dos espessidors de fangs i deshidratació mitjançant dues centrífugues.
 
Sistema del Pla de Santa Maria
 
L’EDAR del Pla de Santa Maria tracta 450 m³ d'aigua residual al dia conduïda a la planta per una xarxa de col·lectors de gravetat de 2,8 km de longitud. El sistema està compost per doble línia de reactor biològic de fangs actius amb eliminació de nutrients de 745 m³ cadascun i dos decantadors secundaris, espessidor de fangs dinàmic i deshidratació. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Instal·lacions EDAR: 2

Instal·lacions EBAR: 2

Caudal total a tractar: 8.850 m3/d

Persones adscrites al contrate: 11

Emissaris submarins: 3

Xarxes de sanejament: 18.8 km

Descàrregues


Galeria d'imatges