Instal·lació de tres vàlvules en una canonada de la xarxa d'aigua de Barcelona


Instal·lació de tres vàlvules en una canonada de la xarxa d'aigua de Barcelona

Instal·lació de tres vàlvules de 1.400 mm de diàmetre en una canonada de formigó existent amb ànima de planxa d'acer a tres punts diferents del Passeig de Manuel Girona de Barcelona, en el marc del servei de manteniment de la xarxa d'aigua potable de Barcelona.

Client:
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA
Localització:
Barcelona
Període:
Juliol de 2019 – Setembre de 2019
Tipus de servei:
Xarxes de distribució
Import:
821.469 €

L'obra es va iniciar amb la implantació dels equips, els desviaments de trànsit, la senyalització vertical i horitzontal i la col·locació de les proteccions col·lectives necessàries.
 
En primer lloc, es va instal·lar a cadascun dels emplaçaments un conjunt de micropilons DN 145 TM-80 com a base per col·locar posteriorment una planxa col·laborant d'acer i un reforç de bigues perimetrals per a l'obtenció d'un apuntalament quallat en tota l'excavació realitzada.
 
Paral·lelament a l'apuntalament, es va realitzar l'excavació per fases. Als tres punts de treball es va instal·lar un conjunt d'elements hidràulics DN de 1.400 mm, format per una vàlvula de papallona, un rodet de desmuntatge, tes per connectar un bypass i, finalment, unes brides de faldó per a l'adaptació del nou muntatge a la canonada de formigó amb ànima de planxa existent.

A l'etapa de connexions, es va extreure el tram de canonada afectada realitzant els talls necessaris i posteriorment es va muntar el conjunt hidràulic descrit anteriorment.
 
Un cop realitzades les connexions hidràuliques, es va procedir a construir les arquetes de formigó armat i col·locar les lloses de cobriment. Després es van instal·lar les escales d'accés i les plataformes i, per acabar, es van realitzar els tapats perimetrals amb material granular i es va executar l'esplanada i la reposició del paviment, restablint posteriorment tota la senyalització horitzontal i vertical.

 
DETALLS

Dades tècniques

Mitjans

3 responsables de brigada
2 oficials i 3 ajudants
10 peons i oficials encofradors
7 soldadors
3 màquines giratòries de 18 t
3 grues autopropulsades de 40, 60 i 90 t

Dades obra civil

510 ml micropilons 
472 m3 excavació
160 m3 formigó
177 m2 paviment asfàltic

Dades hidràuliques

3 vàlvules DN de 1.400 mm
3 rodets de desmuntatge DN 1400
6 tes DN 1400
6 brides de faldó DN 1400

Descàrregues