Construcció de dos dipòsits d’aigua a Sant Pere i Sant Pau

Construcción de dos depósitos de agua de 12.500 m3 cada uno

Construcció de dos dipòsits d’aigua a Sant Pere i Sant Pau

Construcció de dos dipòsits d’aigua de 12.500 m3 cadascun, mitjançant una estructura posttesada amb formigó projectat sobre un dipòsit existent a Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau (Tarragona). Substitució de les tubuladures existents d’entrada i de sortida en acer inoxidable 316L. Subministrament i col·locació d’estructura prefabricada per a la formació de la coberta amb plaques alveolars de 30 cm d'espessor.

Client:
EMATSA
Localització:
Tarragona
Període:
Setembre de 2015 - Desembre de 2016
Tipus de servei:
Operacions, reparacions i rehabilitacions
Import:
1.703.612,26 €

Les obres s’executen en 5 fases de treball:
1a fase (demolició de la coberta): Demolició mecànica de la cúpula existent de formigó armat de 15 cm mitjançant l’ús d’un robot dirigit sustentat amb una grua de 250 t.
2a fase (impermeabilització de l’envolupant): Reparació de les parets dels dipòsits existents mitjançant morters de reparació i posterior impermeabilització mitjançant l’aplicació de pintura bituminosa i làmina drenant amb geotèxtil.
3a fase (estructura interior dels nous dipòsits): Execució de sabates de cimentació, solera de 20 cm i murs de 30 cm formats per armadura, cables posttesats i formigó projectat.

4a fase (canonada interior i boca d’accés): Substitució de les canonades d’entrada i de sortida en acer inoxidable, així com construcció d’una nova boca d’accés per sota de la solera actual.
5a fase (estructura prefabricada i acabats finals): Subministrament i muntatge de l’estructura de coberta mitjançant plaques alveolars de 30 cm, posterior realització de capa de compressió de 5 cm, impermeabilització amb tela asfàltica aplicada amb betum en calent i col·locació de grava drenant, barana perimetral i passarel·la entre dipòsits. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Canonada
3.500 kg de canonada d'acer inoxidable 316L per dipòsit.

Acer
53.000 kg d'acer corrugat per dipòsit.

Varis
11.100 ml de cable posttesat per dipòsit.
850 m3 de formigó per dipòsit.

 

Descàrregues