Manteniment de les xarxes de proveïment, sanejament i pluvials del municipi de Beniel


Manteniment de les xarxes de proveïment, sanejament i pluvials del municipi de Beniel

Treballs de manteniment i conservació del sistema d'aqüeducte, sanejament i drenatge pluvial, a més de petites ampliacions de xarxa que no requereixin de projecte constructiu.

Client:
Sermubeniel, S.A.
Localització:
Múrcia
Tipus d'obra:
Xarxes de distribució
Tipologia:
Canals
Import:
155.975,19 €/ any (sense IVA).
Vigent per dos anys i amb un màxim de cinc per a la seva execució, aquest contracte cobreix els serveis de manteniment i conservació de l'aqüeducte municipal de Beniel, Múrcia.
 
Els 54,5 km de la xarxa d'aigua potable estan composts en la seva majoria per polietilè i fosa dúctil per a una distribució de més de 750.000 m³ anuals gestionats mitjançant 17 punts de telecontrol.
 
El servei també inclou els 34,2 km de longitud del sistema de sanejament que compta amb diàmetres compresos entre els 150 i els 1.000 mm.
A més dels treballs d'obra civil de petites actuacions, s'executen tasques de reparació i manteniment que no requereixin projecte constructiu.
 
Els treballs inclouen mà d'obra, maquinària i materials. Per part seva, l'empresa municipal Sermubeniel s'encarrega de subministrar materials hidràulics: canonades, peces especials, juntes, vàlvules, així com marcs i tapadores.
 
DETALLS

Dades tècniques

Dades principals
 
Número d’escomeses:
1.090
 
Km canalitzacions:
54,5 km de proveïment
34,2 km de sanejament
 
Instal·lacions depuració:
2 dipòsits
733 u pous de registre
1.253 u embornals
Mitjans del servei
 
Personal: 
Dos operaris/es adscrits/es. 
Inclou equip de reguarda els 365 dies.
 
Vehicles: 
Una furgoneta mixta elèctrica.
Un camió de càrrega menor a 3,5 Tn.
 
Maquinària:
Maquinària d’obra del tipus talladora de paviments, bomba de buidatge, etc.
Tipologia de canonades
 
Dimensions:
Diàmetre en xarxes de proveïment entre 40 i 250 mm.
 
Diàmetre a xarxes de clavegueram entre 150 i 1.000 mm.
 
Materials de les canonades: 
Polietilè, fosa dúctil, PVC, etc.
Descàrregues


Galeria d'imatges