Reparació i manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament de Torremolinos


Reparació i manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament de Torremolinos

Servei integral de conservació, manteniment i reparació de les xarxes de proveïment i sanejament gestionades per Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A.

Client:
Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A.
Localització:
Màlaga
Període:
4 anys +1
Tipus de servei:
Xarxes de distribució
Import:
226.800 €/ any (sense IVA)

El servei consisteix a executar petites obres i gestionar els serveis de manteniment i renovació de xarxes de proveïment i sanejament, gestionades per Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A. al terme municipal de Torremolinos (Màlaga). 

S'inclou la reparació d'avaries que afecten les xarxes de proveïment d'aigua potable i sistemes de sanejament, així com la instal·lació de noves vàlvules, noves escomeses i altres treballs de conservació sol·licitats. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades principals

Consum anual mitjà:

9.000.000 m3
 
Km de canalitzacions:
· 192 km xarxa de proveïment
· 170 km xarxa de sanejament
 
Instal·lacions de depuració:
· Set pous de captació d'aigua
· Sis dipòsits de proveïment
· Quatre estacions de bombament d'aigua residual
· 6.500 pous de registre
· 4.500 embornals
Mitjans del servei

Personal:

· Sis operaris i operàries adscrits/es al servei 
· Inclou equip de guàrdia els 365 dies
 
Vehicles:
· Tres furgons
· Un camió de càrrega menor a 3,5 t
 
Maquinària:
D'obra de tipus grues, excavadores, etc.
Tipologia de les canonades
 
Dimensions:
· Diàmetre en xarxes de proveïment entre 50 i 500 mm.
· Diàmetre en xarxes de clavegueram entre 200 i 1.500 mm.
 
Materials de les canonades:
Polietilè, fosa dúctil, fibrociment, formigó, PVC llis i corrugat.
Descàrregues


Galeria d'imatges