Conservació de les xarxes de proveïment, clavegueram, pluvials i instal·lacions de depuració d'Aigües de Lorca.


Conservació de les xarxes de proveïment, clavegueram, pluvials i instal·lacions de depuració d'Aigües de Lorca.

Conservació de les xarxes de proveïment, clavegueram, pluvials i instal·lacions de depuració d'Aigües de Lorca.

Client:
Aguas de Lorca, S.A
Localització:
Múrcia
Període:
2019-2021
Tipus de servei:
Xarxes de distribució
Import:
1 048 568 €/anys (IVA no inclòs)

Aquest contracte engloba tres serveis diferenciats:
 

  • Actuacions en xarxes i connexió de servei de subministrament que consisteix en la reparació, substitució i/o nova execució de xarxes de transport i distribució d'aigua potable, així com les connexions de servei domiciliàries. També s'inclou la connexió a la xarxa d'Aigües de Lorca dels nous edificis i les instal·lacions per a serveis als abonats.
  • Actuacions en xarxa i connexions de servei de clavegueram i pluvials mitjançant la reparació, substitució i/o nova execució de xarxes de clavegueram, execució d'embornals, arquetes i pous de registre i connexió entre xarxes noves i existents.
  • Actuacions en instal·lacions de depuració basades en el suport a treballs d'obra civil i obres de paleta i instal·lació de noves conduccions i petites obres de reparació en les infraestructures existents.
 
DETALLS

Dades tècniques

Dades principals:
 
Número de connexions de servei:
37 800
 
Km de canalitzacions:
1400 km totals de xarxa.
 
Instal·lacions de depuració:
9 EDAR.
33 depòsits reguladors.
11 estacions de bombament d'aigua potable.
7 estacions de bombament d'aigua residual.

Mitjans del servei
 
Personal del servei:
22 operaris i operàries adscrits al servei.
Inclou equip de guàrdia els 365 dies.
 
Vehicles:
1 furgoneta.
4 furgons.
5 camions de càrrega menor a 3,5 t.
1 camió grua de càrrega superior a 3,5 t.
 
Maquinària:
Maquinària d'obra de tipus grues, excavadores, etc.

 

Tipologia de les canonades
 
Dimensions:
Diàmetre en xarxes de proveïment entre 50 i 500 mm.
Diàmetre en xarxes de clavegueram entre 200 i 1000 mm.
 
Materials de les canonades:
Polietilè, fosa dúctil, fibrociment, formigó armat amb camisa de xapa, etc.

Descàrregues


Galeria d'imatges