Connexió de sistemes d’abastament Torrelaguna – Pinilla

Conexión sistemas de abastecimiento Torrelaguna – Pinilla

Connexió de sistemes d’abastament Torrelaguna – Pinilla

La connexió dels sistemes d’abastament Torrelaguna i Pinilla pretén dotar de volum i garantia d’aigua suficients als municipis de Bustarviejo, Valdemanco, Cabanillas de la Sierra i Navalafuente, els quals pertanyen al Sistema Pinilla. L’obra inclou una primera fase d’execució per a la canalització i una segona fase que correspon a la construcció de l’estació de bombament i la connexió elèctrica.

Client:
Canal de Isabel II Gestión
Localització:
Madrid
Període:
2011 – 2017
Tipus de servei:
Xarxes de distribució
Import:
3.500.000 € (IVA no inclòs)

Entre les activitats i els subministraments realitzats, destaquen:

-Canalització de 3.770 ml de canonada FD DN500 i 1.900 ml de canonada FD DN600.

-Execució de 48 ml de clavament en roca de canonada d’acer DN800 ml amb instal·lació de canonada FN DN500 PN16 i DN400 PN64 amb junta de forrellat.
 
-Execució in situ de 24 unitats de càmeres de formigó armat per a l’allotjament de mesuradors de cabal, vàlvules reductores de pressió, desguassos, ventoses i vàlvules de seccionament al llarg de la traça.
 
-Construcció de fossa de bombes amb paraments de formigó armat i nau d’estació de bombament
prefabricada a base de panells de formigó i 

estructura de bigues de formigó amb forjat de coberta per albergar els òrgans hidràulics (bombes, vàlvules, calderí, instrumentació, etc.), així com quadres de maniobra i de control.
 
-Realització in situ de col·lectors d’aspiració i impulsió fins a PN40 per a la instal·lació de dos equips motobomba de 500 kW i calderí hidropneumàtic de 10 m3. Inclòs subministrament.
 
-Subministrament i instal·lació de CS i transformador de potència de 1.250 kVAS.
 
-Execució de la línia subterrània de mitja tensió de 20 Kv de 2000 ml de longitud formada per 3 cables de 240 mm2 de secció, unipolars i d’alumini, de camp radial amb aïllament tipus HEPRZ1-H16 12/20 kV.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges