Manteniment integral de les xarxes d’aigua potable i aigües residuals a Roquetes de Mar i altres municipis d’Almería


Manteniment integral de les xarxes d’aigua potable i aigües residuals a Roquetes de Mar i altres municipis d’Almería

Obres de reparació i reposició de les xarxes de proveïment d'aigua potable i sistemes de sanejament d'aigües residuals als municipis de Roquetas de Mar, Cortijos de Martín, Adra i La Mojonera, província d'Almeria.

Client:
Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A.
Localització:
Almeria
Període:
Març de 2021 a març de 2024 (+3)
Tipus de servei:
Xarxes de distribució
Import:
Xarxes proveïment: 580.853 €/any (IVA exclòs) Xarxes sanejament: 422.556 €/any (IVA exclòs)
Els sistemes de distribució d'aigua potable i de col·lectors per a aigües residuals són objecte d'una sèrie d'accions encaminades al seu òptim funcionament.
 
Al municipi de Roquetas de Mar i la localitat de Cortijos de Marín es fan les tasques de reparació, substitució i/o nova execució de xarxes de transport i distribució d'aigua potable el consum anual mitjà de la qual es calcula en 10.126.124 m³. Aquest servei inclou la 
connexió de nous edificis i instal·lacions per a serveis als abonats a la xarxa ja existent.
 
D'un altre costat, s'avancen treballs de reparació, neteja, substitució i/o nova execució de xarxes de sanejament i escomeses per a aigües residuals als municipis de Roquetas de Mar, Adra i La Mojonera.
 
Tots dos serveis compten amb un equip professional de reguarda disponible els 365 dies de l'any. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Proveïment aigua potable
 

Canalitzacions:
387 km de xarxa

Instal·lacions:
· 5 pous de captació d’aigua
· 8 depòsits de proveïment
· 57.934 escomeses
 
 

Sanejament aigües residuals
 
Canalitzacions:
583 km de xarxa 
 
 
Instal·lacions:
· 52 estacions de bombament d'aigua residual
· 17.986 pous de registre
· 9.328 embornals
· 32.220 escomeses
 

Mitjans del servei
 
Humans:
Sis operaris/es adscrits/es a cadascun dels serveis.
 
Vehicles:
· 2 furgons
· 1 camió de càrrega menor a 3,5 t
· 1 camió de càrrega max. 10 t
Altres dades
 
Equips:
Maquinària d’obra com a grues, excavadores, mini excavadora giratòria, etc.
 
Canonades:
· Diàmetre en xarxes de proveïment entre 25 i 700 mm
· Diàmetre en xarxes de clavegueram entre 150 i 1.000 mm
Descàrregues


Galeria d'imatges