Restauració paisatgística dels entorns de l’estany de la Guinardera a Sant Cugat del Vallès


Restauració paisatgística dels entorns de l’estany de la Guinardera a Sant Cugat del Vallès

L’objectiu de l’obra és restaurar paisatgísticament, ordenar i millorar ambientalment l’estany de La Guinardera mitjançant la recuperació de la funcionalitat, millorant el sistema vegetal i apropant l’estany a la població, ja que es tracte d’un centre d’interès paisatgístic, social i ambiental potent dins el parc empresarial i centre comercial que l’embolcalla. A més d’estar situat en un dels accessos més importants i porta d’entrada al municipi a traves de la carretera de Rubí.

Client:
Ajuntament Sant Cugat del Vallès
Localització:
Barcelona
Període:
Maig 2018 - Actualitat
Tipus de servei:
Restauració ambiental

Per portar a terme la restauració paisatgistica, ordenació i millora  ambiental  de l’estany de La Guinardera es realitzen les tasques de:
 
- Buidat de l’estany per la seva impermeabilització: es crea una bassa provisional de recollida de fauna autòctona, així com la gestió de la fauna al·lòctona, especialment tortugues de florida.
 
- Retirada d’espècies invasores (Arundo donax) i sembra manual amb una mescla de llavors autòctones. 

- Treballs de desbrossada, poda, i retirada d’arbres morts i branques seques.

- Moviments de terres per definir els marges i el fons de l’estany, així com la impermeabilització amb làmina butílica EPDM i integració de la part superior de la impermeabilització.
 
- Instal·lació de una escullera que reproduirà una platja de graves amb aspecte natural.
 
- Instal·lació d’herbassars mono específics estructurats amb fibra de coco, tipus Plant Pallet, i vegetat amb canyís (Phragmites australis). L’obra també compte amb la instal·lació d’herbassars pluri específic, tipus Plant Carpet, i instal·lació de Fiber Roll amb espècies d’helòfits totalment desenvolupats.
 
- Instal·lació d’illes flotants vegetades amb helòfits per completar la naturalització de l’estany.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície làmina d’aigua:
 7.212 m2

Volum d’aigua total:
13.661 m3

Perímetre:
394 m

Cota d’aigua:
137,88 mm

Làmina EPDM de 1.14mm:
10.484,53 m2

Geotèxtil de 200g/m2 :
20.969,06 m2

Retirada Arundo donax:
628 m3

Sembra manual llavors autòctones:
650 m2

Illes flotants vegetades amb helòfits:
60 m2

Herbassars pluriespecífic tipus Plant Carpet:
170 m2

Herbassars monoespecífics tipus Plant Pallet:
51 m2

Fiber Roll amb espècies d’helòfits:
66 m

Descàrregues