Restauració vegetal


Restauració vegetal

Restauració vegetal en les zones afectades pel Projecte d’Abastament en Alta des de l’Embassament de la Llosa del Cavall a les comarques del Solsonès, l’Anoia i el Bages.

Client:
UTE LLOSA DEL CAVALL
Localització:
Barcelona
Període:
D’octubre del 2012 a desembre del 2012
Tipus de servei:
Restauració ambiental

S’ha donat prioritat a llocs de fort pendent, fons de vall, zones d’hàbitats d’interès comunitari i zones d’alt impacte visual.

Criteris d’actuació

Per a cada superfície que cal revegetar s’ha definit la tipologia de plantació d’acord amb la vegetació adjacent. Tots els tractaments consten de plantació arbòria i plantació arbustiva en densitats diferenciades.

Objectius

Restaurar el paisatge afectat per les obres.
Afavorir la restauració de la coberta vegetal.
Restablir hàbitats per a la fauna.

 
DETALLS

Dades tècniques

Plantació de revegetació: 60.925 u.
Hidrosembra: 63.000 m2.


Galeria d'imatges