Mesures correctores d’impacte ambiental a la C-51 tram Albinyana-Rodonyà


Mesures correctores d’impacte ambiental a la C-51 tram Albinyana-Rodonyà

L’objectiu d’aquesta obra és l’ execució de plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental a la variant de la carretera C-51 del Pk 10+000 al 19+500. Tram municipis: Albinyana - Rodonyà.

Client:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
Localització:
Tarragona
Període:
Gener 2017 - Maig 2017
Tipus de servei:
Restauració ambiental

L’obra consisteix en la revegetació  dels laterals de la carretera C-51, en un tram de 9,5 Km. Els treballs a realitzar són:
 
- Treballs previs de preparació del terreny per algunes superfícies.
 
- Plantacions de  planta forestal i  de planta arbòria de mida mitjana en talussos i espais.
 
- Hidrosembra de talussos i zones planeres.
 
-Diverses actuacions per tal de condicionar paisatgísticament les 2 rotondes situades a l’inici del tram, a Albinyana. El disseny previst és similar per ambdues. 

 

​Aquestes actuacions  inclouen entre d’altres:
-L’aportació de substrat especial per a sembres, rebliments amb rebuig de bòbila matxucat o amb escorça de pi triturada, perfils separadors, execució de murets de pedra seca collada, plantacions arbòries i arbustives amb planta mitjana i gran i sembra manual.
 
- Altres mesures d’integració visual de les quals destaca l’envelliment d’ unitats i formigons, la reposició parcial o reparació de malla volumètrica Trinter.
 
- Mesures per a la protecció de la fauna com per exemple, l’adaptació d’obres de drenatge per al pas de fauna (pas sec elevat, rampes d’accés, recrescut de soleres, estesa de terres i brancada, caixes niu), actuacions per a facilitar el creuament de la carretera d’un pas ramader i la realització de bases abeurador.
 
- Aïllament acústic en façanes (substitució finestres i fusteria) i comprovacions dels nivells acústics d’immissió.
 
DETALLS

Dades tècniques

Hidrosembra:
23.226m2
Plantació d’arbres:
432 u.
Plantació arbustiva:
15.520 u.

Accés als passos:
95 m2
Pas elevat protecció de fauna:
44.3 m
Niu per abelles solitàries:
50 ut
Aïllament acústic:
67 m2
 

Muret de pedra seca collada:
26,25 m3
Envelliment de gunitats i formigons:
5.075 m2
Sistema de reg localitzat al pedraplè:
12000 m

Descàrregues


Galeria d'imatges