Obres de millora local a la variant de la carretera C-13, al tram Vilanova de la Barca - Térmens


Obres de millora local a la variant de la carretera C-13, al tram Vilanova de la Barca - Térmens

Client:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
Localització:
Lleida
Període:
Febrer - Juny de 2016
Tipus d'obra:
Restauració ambiental

Aquesta obra té com a objectiu l'execució de plantacions i mesures correctores de l'impacte ambiental a la variant de la carretera C-13, del PK 13+100 al 20+000. Tram: Vilanova de la Barca - Térmens.

Les obres consisteixen en la revegetació dels laterals de la carretera C-13, en un tram de 6,9 km.

Els treballs que s'han de realitzar són:
- Preparació del terreny
- Plantació d'arbres i arbusts
- Hidrosembra de talussos i zones planes

- Instal·lació de geotèxtil
- Instal·lació de biorotlles
- Aplacat amb pedra calcària a sota del pas superior 
- Reg de les plantacions amb camió cisterna

 
DETALLS

Dades tècniques

Hidrosembra:
164.974 m2

Plantació d'arbres:
2.116 unitats 

Plantació arbustiva:
3.279 unitats

Graves:
272 m3

Aplacat paret vertical:
401 m2

Biorotlles:
240 ml

Descàrregues


Galeria d'imatges