Plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental


Plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental

Plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental. Condicionament de l’eix Vic-Gironella (Barcelona).

Client:
Infraestructures.cat
Localització:
Barcelona
Període:
D’octubre del 2012 a febrer del 2013
Tipus de servei:
Restauració ambiental

Execució de les mesures correctores per al desenvolupament de la vegetació i la integració paisatgística de les àrees afectades per la nova infraestructura viària de condicionament de l’eix Vic-Gironella. Carreteres C-154, BV-4405 i BP-4653. Tram d’Olost a Olvan.

Les actuacions principals han estat:

La integració paisatgística de les diferents superfícies afectades mitjançant l’aportació de terres, hidrosembres, plantacions i tècniques de bioenginyeria, facilitant així el desenvolupament de la vegetació en aquests punts.
Afavorir la integració ambiental i paisatgística de l’àmbit del projecte revegetant l’espai mitjançant hidrosembres i plantacions d’arbres i arbustos d’espècies autòctones pròpies dels ambients on calia intervenir.

 

Millorar l’espai tant des del punt de vista paisatgístic com des del punt de vista ecològic, potenciant la diversitat vegetal, faunística i paisatgística en l’entorn de l’àmbit d’actuació.
Construcció d’una estructura especial d’estabilització de talussos que permeti el desenvolupament de la vegetació.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície de sega: 47.177,11 m².
Plantacions de revegetació: 39.359 u.
Hidrosembra: 51.074 m².
 

Formació de recollides d’aigües en talussos: 40.865 m².
​Construcció de mur verd: 587 m².


Galeria d'imatges