Nova terminal de distribució de sal i potassa al Port de Barcelona


Nova terminal de distribució de sal i potassa al Port de Barcelona

Construcció de la nova terminal de càrrega i transport de sals al Port de Barcelona per a l'empresa Tráfico de Mercaderías, S.A. (Tramer), empresa filial d'ICL.

Client:
Tráfico de Mercancías, S.A. (ICL)
Localització:
Barcelona
Període:
Març de 2018 (19 mesos)
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Import:
46.700.000,00 € (IVA no inclòs)

El projecte té com a objectiu millorar la distribució de les sals extretes per l'empresa en diferents mines. La nova terminal permetrà la distribució del material des del moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona a vaixells de gran calat.
 
L'obra s'emmarca en el pla estratègic Phoenix d'ICL que ampliarà les tones extretes de les seves explotacions mineres de sal i potassa, de gran demanda en la indústria química mundial.
 
La nova terminal de càrrega i descàrrega constarà de 2 hangars d'estructura mixta formigó-acer de planta rectangular de 240 m x 50 m i de 150 m x 59 m respectivament, separats per un passadís de 10 m d'ample, per a l'emmagatzematge de potassa i sal vacuum respectivament.
 
També es preveu una zona exterior d'emmagatzematge per a sals de desglaç juntament amb l'hangar de sal vacuum. La urbanització exterior ocupa uns 35.000 m2.

La terminal constarà, a més, d'una terminal de descàrrega per a camions (capacitat per a 300 tm/h), una terminal de descàrrega per a trens (capacitat per a 7.500 tm/dia), un aparcament per a camions, un edifici d'oficines i les plataformes de vies per permetre l'entrada i la maniobra de trens a la terminal (4 vies: 2 de descàrrega i 2 de maniobra d'uns 450 m de longitud).
 
A més, al moll, s'hi instal·laran 2 grues portuàries (que instal·larà ICL) per a la càrrega de vaixells de gran calat.
 
També s'instal·larà tot el circuit de cintes de transport cobertes sobre estructura metàl·lica juntament amb les tremuges i els equips de cribratge.

 
DETALLS

Dades tècniques

Hangars i edificis d'oficines, descàrrega de camions i descàrrega de trens
 
21.750,00 m2    Superfície d'hangars/naus
35.000,00 m2   Superfície d'urbanització amb paviment de formigó amb fibres i serveis
600,00 m2        Superfície d'oficines en edifici de dues plantes
5.153.862,0 kg  Acer estructural
1.310.264,88 kg Acer B 500 S en barres corrugades per a estructura
3.248,04 m3     Execució de pantalla de gruixos 45 cm, 60 cm o 80 cm, amb formigó HA-35/L/12/IV+Qb
6.652,43 m3     Formigó de diferents resistències per a fonamentació i estructura
16.705,00 m2    Coberta metàl·lica autoportant doble
34.852,69 m2   Tancament façana amb perfil d'acer simple. Alçada del nervi 44 mm, amplada útil 860 mm i gruix 0,75 mm
12.743,74 m2     Coberta formada per 2 xapes de perfil grecat d'acers.

Sistema de handling & conveying

212.625,20 kg Caldereria en acer per a tremuges i altres
2.649,90 m     Transportador de banda amb cap motriu per al transport de potassa i sal
Diverses unitats d'equips de cribratge, equips de basculació dinàmica, sistema de desempolsat, vàlvules, comportes, vibradors elèctrics i altres equips mecànics del sistema

Plataforma de distribució

1.535,62 m Muntatge de via en placa formigonada "in situ" amb 3 carrils embeguts
5.061,00 m Carril nou de primer ús UIC de 54 kg/m i R350 HT (dur), segons UNE EN 13674-1, a peu d'obra
1.812,61 m3 Formigó per via en placa "in situ" HA-35/B/20/IV + F

Descàrregues


Galeria d'imatges