Grava - emulsió enriquida


Grava - emulsió enriquida

Tècnica de rehabilitació versàtil, econòmica i adaptable a entorns exigents.

Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel

Grava - emulsió enriquida. Barreja homogènia d'àrids de granulometria continua, emulsió bituminosa, aigua i, ocasionalment, additius. La seva fabricació i posada en obra es realitza a temperatura ambient. Acopiable, d'aplicació en regularitzacions, reforços o capes inferiors dels ferms.

Característiques principals
 

 • Barreja molt versàtil amb elevada capacitat de suport i gran flexibilitat, qualitat que li confereix un bon comportament a fatiga, capacitat per evitar la reflexió de fissures, que la converteix en material autorreparable.
 • Ideal per a ús en capes de base o subbase en ferms de nova construcció, o com a capa de base i capes antiremuntador de fissures en reforços. A més, és un dels millors materials per a ús en regularitzacions, reperfilats, eixamplaments, terraplenaments i reparacions.
 • El seu esquelet mineral continu i l'elevat fregament intern proporcionat per l'àrid gruixut, dota la barreja d'alta resistència a la compressió i a la deformació. El morter bituminós format per l'àrid fi i l'emulsió aporta cohesió, resistència a tracció i a flexió i un bon grau d'impermeabilitat.
 • Formulació adaptable a les necessitats de cada obra. En funció de les característiques de l'àrid, hi ha la possibilitat d'adaptar el tipus d'emulsió i additius per aconseguir les prestacions desitjades, com un període d'apilament, treballabilitat, resistència mecànica, entre d'altres.
 • La seva fabricació i posada en obra es realitza a temperatura ambient. A més, ofereix l'opció d'emprar àrids locals o material reciclat de mescles bituminoses (MRMB): és una alternativa totalment sostenible, amb menor impacte ambiental i menys agressiva per als equips d'obra que les mescles convencionals.

Procés d'execució
 

 • La seva fabricació es realitza en una planta continua proveïda d'un mínim de tres tremuges d'àrids amb dosificador ponderal, cinta elevadora, mesclador de pales d'eixos paral·lels i dipòsits d'emulsió i aigua amb dosificadors i difusors.
 • La humitat natural dels àrids es controla i es corregeix fins al seu punt òptim amb la humectació de preembolicada.
 • La posada en obra es pot realitzar amb estenedora o motoanivelladora, segons l'aplicació. Per a obres d'entitat suficient, es recomana estenedora ja que ofereix major garantia de regularitat i acabat. Per a obres de reperfilat o similars, la motoanivelladora aporta gran flexibilitat de funcionament, ja que permet l'aportació prèvia del material en cavallons i extensió amb gruixos variables, fins i tot entregues a "zero".
 • Per a la compactació és aconsellable disposar d'un compactador pneumàtic de mida mitjana o gran, segons el gruix de capa, per generar un enèrgic efecte de pastat, i un corró metàl·lic per donar estabilitat inicial amb les primeres passades i un bon acabat. Pot diferir del procés d'extensió.
 • Es tracta d'una barreja que adquireix una resistència progressiva. La cohesió anirà augmentant fins a aconseguir el seu valor definitiu, en un temps que pot oscil·lar entre hores i diversos dies, en funció de les característiques de la mescla, de les condicions ambientals, del pas del trànsit i de les característiques drenants del suport.
 • Execució ràpida Permet mantenir la circulació durant l'execució de l'obra, que pot ser transitable sense que la unitat estigui acabada.
 

Característiques

Tipus
Hi ha tres tipus de mescles grava-emulsió, segons l'ús en què es trobi compresa la corba granulomètrica dels àrids que les constitueixen: GE1 - GE2 - GE3.
 

Tamís UNE GARBELLAMENT PONDERAL ACUMULAT (%)
GEA1 GEA2 GEA3
40 - - 100
31,5 100 100 -
20 80-100 80-100 -
12,5 66-82 58-86 -
8 54-69 43-73 -
4 38-54 26-55 26-62
2 26-40 17-40 18-50
0,5 13-22 9-23 9-33
0,25 8-16 7-18 -
0,125 5-10 4-14 -
0,063 2-5 2-10 2-13

Materials
Àrids: Naturals, artificials, fresatge de mescles bituminoses MRMB, emulsió bituminosa: C60B7 GE, C60B6 GE. 

Aigua: S'utilitza per millorar la dispersió de l'emulsió amb l'àrid i la treballabilitat de la mescla, així com per obtenir la densitat adequada de la barreja un cop compactada.

Descàrregues

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 901 020 006
asfaltos@sorigue.com