Sistema Carril bus


Sistema Carril bus

Sistema integral dissenyat per suportar les exigències dels esforços de pas i frenada produïts pels autobusos, protegir l'asfalt dels abocaments i eliminar els punts febles.

Sistema de disseny d'altes prestacions. El carril bus és un sistema dissenyat per oferir una solució integral a les patologies pròpies que genera el trànsit d'autobusos, incloent-hi la millora estructural del ferm i la resistència de les prestacions de la capa de rodament a través de determinades formulacions de mescles. El sistema es completa amb l'eliminació dels punts febles i l'aplicació de tractaments anticarburants. 

Disseny de la mescla bituminosa en calent (MBC)

La base formulada per suportar les exigències d'aquest tipus de via, a través de l'MBC tipus AC22 BIN PMB 45/80-65, permet millorar el mòdul i reforçar estructuralment la secció del ferm.    
 
L'estructura de la capa de rodament Fireffort es basa en el fregament intern dels àrids per evitar les deformacions i mantenir un equilibri amb el gruix aplicat. 
 
El betum modificat tipus PMB 45/80-65 assegura l'adhesió de tots els seus components i garanteix el suport dels esforços tangencials.
L'ús de fibres permet que es pugui fer servir més quantitat de lligant sense que es produeixin escorrenties.
 

Tractaments anticarburants
 
Per millorar les prestacions del sistema des de la seva posada en servei, aplicarem les nostres solucions anticarburants i antilliscants, que són les següents: 

Firflex AP/Firbond-Pu per a zones de frenada i parada

Les zones de parada i frenada dels carrils bus es reforcen amb l'aplicació de tractaments anticarburants fets amb resines, que serveixen per protegir el ferm de les patologies associades als abocaments que es produeixen habitualment en aquestes zones. 
 

Firflex AP per a zones de rigola
Un cop eliminat el punt feble de la rigola prefabricada, s'aplica la resina a la zona per tal que simuli les seves característiques visuals i ofereixi suport mecànic quan hi passin les rodes dels autobusos.
 

Característiques

Características principales

• Mescla dissenyada especialment per a una millora estructural i esforços concrets
• Millora del comportament en cas de roderes 
• Secció completa per a un reforç estructural
• El sistema s'adapta als moviments del ferm flexible
• Antilliscant
• Anticarburant
• Reducció de la distància de frenada en zones de parada
• Eliminació dels punts febles
• Colors personalitzats, resistents als raigs UV 

 

Propietats dels tractaments anticarburants​
 

Firflex d'altes prestacions Firbond-pu
Resina Metacrilat Resina Poliuretà
Temperatura d'aplicació 5 ºC – 30 ºC Temperatura d'aplicació 10ºC – 30ºC
Durada de la mescla/temps de tractament a 20 ºC 15-18 min Durada de la mescla/temps de tractament a 20 ºC 30-50 min
Temps d'assecament a 20 ºC 60-120 min Temps d'assecament a 20 ºC 6-8 h
Resistència a la tracció (ISO 527) 11,0 MPa Resistència a la tracció (ASTM) 30.45 kg/cm2
Mòdul d'elasticitat a 20 ºC 82,4 MPa Mòdul d'elasticitat a 20 ºC 8.17 kg/cm2
Abrasió amb moles Taber CS-17, 1 kg, 1.000 cicles 75 mg Abrasió amb moles Taber CS-17, 1 kg, 1.000 cicles 75 mg
Viscositat (a 25 ºC) 460 – 730  730 MPa.s Viscositat (a 25 ºC) -
Densitat (a 25 ºC) 1,30 g/cm3 Densitat (a 25 ºC) 1,40 g/cm3
Descàrregues


Galeria d'imatges