Asfalts normatius

Asfaltos normativos slide
ASFALTS

Asfalts normatius


Sota aquesta designació classifiquem aquelles mescles definides al Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts: mescles contínues de tipus formigó bituminós, d’alt mòdul, discontínues i drenants per a capes de rodolament i tractaments superficials mitjançant regs i gravetes.

Garantim la màxima qualitat del producte final gràcies a l’exigent control de qualitat aplicat en tot el procés de fabricació, des dels mateixos components de la mescla (àrids i pols mineral) fins a la seva elaboració i l’autocontrol de recepció de lligants i additius. 

PRODUCTES

Destacats

Aglomerat en fred Calcel One
see more