Presa de Manzanares el Real


Presa de Manzanares el Real

Obres de renovació de la conducció de l'antiga captació de la presa de Manzanares el Real, Madrid.

Client:
Canal de Isabel II Gestión
Localització:
Madrid
Període:
Juliol de 2015 - Abril de 2016
Tipus d'obra:
Preses i xarxes de reg
Import:
280.000 € (IVA no inclòs)


 

La presa de Manzanares el Real, també coneguda com a embassament de Santillana, es troba al riu Manzanares i la seva funció principal és el proveïment d'aigua potable a la Comunitat de Madrid

L'actuació realitzada té com a objectiu millorar l'accés a les comportes de seguretat del desguàs de fons a través de la galeria per la qual discorre la canonada de la captació antiga i es recondiciona la canonada que passa per aquesta galeria.

Entre les activitats a realitzar, destaquen per ordre d'execució:

- Adaptació d'accessos existents i execució d'un nou camí d'accés a la galeria.
- Desmuntatge i retirada de 108 ml de canonada DN1000 d'acer existent a la galeria.
- Realització de demolicions d'ancoratges de formigó a la cambra i a la galeria mitjançant el tall amb disc de diamant i la llança pneumàtica.
- Subministrament, muntatge i soldadura a la galeria de 216 ml de canonada d'acer al carboni DN700 de 8 mm d'espessor, instal·lada sobre estructura d'acer per a suport en muntatge de dos nivells.
- Encofrat i formigonat de consistència fluida mitjançant el bombament de la totalitat de la canonada de la galeria, que embeu el conjunt de canonades i suports longitudinalment a tot el recorregut de la galeria.
- Renovació d'instal·lació d'enllumenat de la galeria.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges